ابراهیم کرمانی

ـ اگر ببیند که آب بینی بر اندامش افتاده دلیل آن باشد که وی را پسری به دنیا خواهد آمد.

ـ اگر ببیند که آب بینی بر زمین افتاده دلیل آن باشد که دختری برایش به دنیا خواهد آمد.

ـ اگر ببیند که آب بینی بر زنش افتاده دلیل آن باشد که زنش آبستن شود ولیکن فرزند بیفتد.

ـ اگر ببیند از بینی او آب می آید دلالت می‌کند بر اینکه وامش داده می‌شود و از رنج و سختی و غم می‌رهد اگر بیمار باشد شفا می‌یابد.

ابن سیرین

ـ اگر ببیند زن بر او آب بینی افکند دلیل این است که او را پسری به دنیا آید.


ـ اگر ببیند که آب بینی خود را می‌خورد دلیلیش آن باشد که مال خود را بر زن و فرزندان بذل می‌کند.


ـ اگر ببیند آب بینی زن خود را می‌خورد فرزند دار می‌شود.


ـ اگر ببیند آب بینی زنش سیاه و تیره است به فرزندش به اندازه تیرگی بلا و مصیبت می‌رسد.


ـ اگر ببیند آب بینی زنش زرد است فرزند بیمار می‌شود.


ـ اگر زن ببیند در بستر مردی آب بینی افکند احتمال مورد پیشین است که آن نیز خودداری را شایسته است.


ـ اگر ببیند آب بینی در خانه همسایه افکند احتمال خیانتی با زن همسایه در میان است که از این فساد پرهیز ارجح است.

دانیال

ـ اگر آب بینی ببیند به گفته دانیال دلیل بر فرزند است.

ـ اگر ببیند که خلط از بینی او می‌آید دلیل فرزند باشد.