ابراهیم کرمانی

ـ اگر ببیند همراه آروغ غذایی هم از گلویش بیرون امد تعبیرش چنین باشد که اجلش نزدیک است.

ـ اگر ببیند در خواب آروغ زد، سخنی از دهان او خارج می‌شود که برایش احترام و حرمتی را باعث می‌گردد.

ابن سیرین

ـ اگر ببیند آروغ ترش و بدبو بود، سخنی بر زبان می‌آورد که برایش خطر آفرین خواهد بود.

ـ اگر ببیند آروغش رنگی چون دود داشت، سخن بی‌جا و بی‌موقع خواهد زد که باعث می‌شود سرزنشش کنند و بدش را بگویند، سخنی که در نهایت از گفتن آن پشیمان خواهد شد.

منوچهر مطیعی تهرانی

آروغ یا باد گلو. اگر کسی ببیند که در خواب آروغ عفن و بد طعم و مزه می‌زند نشان آنست که در آینده نزدیک سخنی بی‌جا و نابهنگام و بدون رعایت سود و زیان خویش یا دیگران بر زبان می آورد که موجب سرافکندگی و شرمزدگی می‌شود. اگر کسی ببیند که آروغ زد و به‌جای گاز و باد از گلویش غذا بیرون آمد و در دهانش جای گرفت به هیچ وجه سعد نیست و بهتر است بیننده چنین خوابی برای چند هفته از مسافرت و خارج شدن از شهر و دیار خویش خودداری کند چرا که این حالت در خواب نشان فرا رسیدن اجل است. البته باید توجه داشت که این حالت با استفراغ فرق دارد. استفراغ در خواب همانطور که از نامش مستفاد می‌شود طلب فراغت کردن است و با باد گلو متفاوت است. اگر بیننده ببیند که آروغ زد و دودی از گلویش بیرون آمد گویای آن است که در آینده نزدیک سخنانش موجب ملال و ملالت می‌شود و در نهایت به زیان او تمام می‌شود و شایستگی سرزنش و شماتت می‌یابد.