منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن آسمان صاف و روشن خوب است اما رفتن به آسمان خوب نیست. این که می‌گویم رفتن به آسمان خوب نیست منظور رفتن تا بی‌نهایت بدون توقف است که معبران این حالت را به مرگ تعبیر کرده‌اند اگر کسی در خواب ببیند که به آسمان می‌رود ولی درهای آسمان به روی او بسته شده است نشانه آن است که در امور شغلی با مشکلات رو به رو می‌‌گردد و دستی ناشناخته پیش پای او سنگ می‌افکند. اگر کسی ببیند که از آسمان به زمین افتاد ولی آسیبی ندید بیمار و رنجور می‌شود لیکن سلامت خود را باز می یابد. رنگ آسمان اگر سبز باشد خیر و برکت است و چنان چه سرخ باشد خون و جنگ است و فسا و فتنه، آسمان سفید بیماری است. چنان چه در خواب دیدید که مرغی از آسمان فرود آمد و بر بام خانه شما نشست به نعمت و رفاه می‌رسید و چنان چه مرغ پرید و رفت خبری به شما می‌رسد که دلخوش‌کننده است.

امام جعفر صادق

ـ اگر بیند که آسمان به گونه سبز بود دلیل که در آن دیار خیر و صلاح و ایمنی بود و اگر ببیند که به گونه سفید بود دلیل که در آن موضع رنج و بیماری بود و اگر ببیند که آسمان سرخ بود دلیل بود که در آن دیار جنگ و خون ریختن است و اگر ببیند که آسمان سیاه بود دلیل که در آن دیار بلا و فتنه عظیم بود و اگر ببیند که آسمان روشن تر از آن بود که باید باشد دلیل کند که او روشنایی تمام دین حاصل گردد.


ـ اگر ببیند که برابر او در آسمان گشوده شد دلیل آن است در خیر روزی که بر او گشوده شود و عالم و حکیم شود و از وی روزی بسیار بود بکردار عمودها، دلیل کند که پارسیان آن موضع را سلامت و نصرت بود و اگر ببیند که آسمان را همی پرستید دلیل کند که بی‌دین و گمراه گردد.

ابراهیم کرمانی

ـ اگر ببیند در آسمان، چون زمین خانه و سرایی دارد، اجلش نزدیک است.

ـ اگر ببیند مصالح ساختمان آسمانش از مصالح زمینی است، به دنیا مغرور و فریفته است.

ـ اگر ببیند از آسمان عسل می‌بارید، خیرو نعمت و برکت برای مردم است.

ـ اگر دید ریگ یا خاک از آسمان می‌بارید اول، اگر کم بارید خوب است دوم اگر زیاد بارید بد است.

ـ اگر ببیند که خود را از آسمان آویخته است، دلیل آن باشد که کارش بالا می‌گیرد.

ـ اگر ببیند از آسمان مار، عقرب و یا سنگ بارید، بلای آسمانی و غضب الهی بر آن سرزمین وارد بیاید.

ابن سیرین

ـ اگر خود را در آسمان ببیند، تعبیر آن باشد که سفری در پیش خواهد داشت پر حاصل، در افزایش مقام دنیائی و عزت و سرافرازی.


ـ اگر ببیند که در آسمان پرواز می‌کند، سفری پر برکت و نعمت او را تقدیر شده است.


ـ اگر ببیند به آسمان رفت و نخواست به زمین باز گردد، بزرگی خواهد یافت و به مطلب بزرگی که در نظر دارد خواهد رسید.


ـ اگر ببیند مستقیم پرواز کرد تا به آسمان رسید، رنج و گزند و زیان آسیبی به او خواهد رسید.


ـ اگر در رویا ببیند که از آسمان ندایش می‌دهند، دلیل خیرو سلامت بر او است.


ـ اگر مرغی را در آسمان ببیند که با او سخن می‌گفت، دلیل آن شادمانی است، شاید بر اثر خبری که انتظارش نمی‌رفته است.

اسماعیل اشعت

اگر ببیند از آسمان گندم و جو بارید در آن سرزمین نعمت فراوان شود و مردم در رفاه و امنیت زندگی خواهند کرد.

تام چت ویندرا

بطور کلی آسمان در خواب به معنای بهشت است. اگر آسمان را بصورتی دیگر در رویا ببیند، دلیل آنست که استعداد و خلاقیتی وجود دارد که صاحب آن به وجودش به درستی پی‌نبرده است.


اگر دستی نیرومند یا چیزی مانند آن و یا طوفانی سهمگین از آسمان فرود بیاید، تعبیرش کمک بزرگی است که برای رفع گرفتاری به خواب بین می‌رسد.

جابر مغربی

ـ اگر ببیند بالاتر از آسمان هفتم و آنجائی که در تصور نگنجد رفت و بازگشتی در میان نبود، بدان که اجل نزدیک شده است اما سر انجام نیکو و پسندیده است، اگر خواب بیننده پارسا باشد و نیکو کار، توبه می‌کند و می‌میرد.


ـ اگر در های آسمان را دید که باز شد، در آن سال دعا مسجاب خواهد شد و باران زیاد خواهد بارید.


ـ اگر میان آسمان و زمین قصر سرایی را دید که با مصالح زمینی نبود ، مغرور آرزو و عمل خویش است.


ـ اگر ببیند که از آسمان به زمین آمد، از رنج و بیماری به سرحد هلاک می‌رسد و سرانجام شفا می‌یابد.


ـ اگر ببیند در آسمان دری برای او یا مردم دیارش گشودند، بر خیر و نعمت برای مردم آن سرزمین دلالت دارد.

دانیال

ـ اگر خود را در آسمان اول، منظور مطلق آسمان است، دید اجلش نزدیک شده است.


ـ اگر در آسمان دوم ببیند، در کسب علم و دانش موفق خواهد بود.


ـ اگر در آسمان سوم ببیند، در امور دنیا و کسب مال به موفقیت می‌رسد.


ـ اگر ببیند که به آسمان اول صعود کرد و درش را بسته یافت، در کار و امورش به وسیله مردی بزرگ بسته خواهد شد.


ـ اگر در آسمان پنجم ببیند، ترس و بیمی برایش بروز خواهد کرد.


ـ اگر در آسمان ششم ببیند، به خوشبختی، خوش طالعی و دولت و نیکی خواهد رسید. آسمان هفتم دیدن را نشاید ....


ـ اگر دز آسمان چهارم ببیند، به بزرگان نزدیک شود و تقرب جوید.


ـ اگر ببیند که نمی تواند به آسمان نگاه کند و سر را به زیر بیندازد، از تقرب و همراهی و هم صحبتی مردی بزرگ بی‌نصیب خواهد شد.


ـ اگر ببیند فرشتگان از آسمان فرو آمدند و از کنارش گذشتند، درهای علم و حکمت و دانش به رویش گشوده می‌شود.