منوچهر مطیعی تهرانی

اگر بیننده خواب ببیند که در آستانه خانه‌اش زباله و آشغال ریخته شده و آن جا کثیف است چیزی یاحادثه‌ای یا شخصی موجب تشویش خاطر بیننده خواب می‌شود. اگر بیننده خواب ببیند که از سر در خانه‌اش آب باران فرو می‌ریزد به اندازه و مقدار آن آب که می‌چکد نعمت و رفاه نصیب او می‌شود و چنان چه آن آب کدر و گل آلود و کثیف باشد دچار غم می‌گردد و اگر متعفن باشد یک بیماری در انتظار او است. اگر بیننده خواب ببیند سر در خانه‌اش ناگهان به سر او فرو ریخت به هیچ وجه خوب نیست و احتمال هلاک در بین است و بیننده خواب باید خویشتن را از خطرهایی که در کمین او نشسته‌اند حفظ کند.

ابراهیم کرمانی

ـ اگر ببیند آستانه خانه بر او فرو ریخت و گرفتارش کرد، دلیل آن باشد که بیم هلاک و گرفتاری و ترس برای او می‌رود.


ـ اگر آستانه خانه‌اش را به رنگ‌های گوناگون آراسته و زینت شده ببیند، تعبیر آن باشد که زرق و برق دنیا مشغول شود و زینت ظاهری چشمش را خواهد گرفت.

ابن سیرین

منظور از آستانه درگاه خانه، جلوی در، کفش‌کن و به هر صورت منطقه‌ای است که از آن پا به درون خانه می‌گذارند و در مواردی هم چارچوب در خانه منظور شده است.


ـ اگر ببیند آستانه زیرین از نو بساخت یا تعمیر و تعویض کرد، دلالت بر آن دارد که زن طلاق می‌دهد و زن دیگری ستاند.


ـ اگر ببیند آستانه بالائی را از جا بکند، دلالت بر بیم خود کشی و از میان بردن خود وجود دارد.


ـ اگر ببیند از آستانه خانه‌اش مار و عقرب بیرون می‌آمدند، از شخص صاحب مقام و بزرگی رنج و اندوه به او خواهد رسید.


ـ اگر ببیند آستانه خانه‌اش خراب شد، مقام و منزلت از دست خواهد داد و نزد مردم خوار می‌شود.


ـ اگر ببیند از آستانه خانه‌اش آب زلال چون باران فرو می‌ریزد ، به اندازه ای که دیده است مال و نعمت نصیبش خواهد شد.


ـ اگر ببیند آستانه زیرین و زبرین خانه خود را می‌کند، مرد و زن هر دو هلاک می‌شوند.

دانیال

دیدن آستانه بالائی در به هنگام رویا، به مفهوم مرد خانه تعبیر می‌شود و رویای آستانه زیرین، به مفهوم زن خانه است. اگر ببیند آستانه بالائی فروریخت، تعبیرش چنان باشد که مرد خانه خواهد مرد و اگر مرد خانه ببیند که آستانه زیرین فرو ریخت یا بسوخت، تعبیر آن باشد که زن خانه می‌میرد.