- گاهنبارها (گهنبارها):

شش جشن بزرگ ایرانیان که تا به امروز نزد زرتشتیان ایران و پارسیان هند به همان اهمیت قدیم خود باقی است. گاهنبارهای شش‌گانه سال چنین نامیده شده‌اند:


۱. مَیدیوزَرم (در چهل و پنجمین روز سال)

۲. مَیدیوشِم (در صد و پنجمین روز سال)

۳. پئته‌شهیم (در صدوهشتادمین روز سال)

۴. ایاسرِم (در دویست و دهمین روز سال)

۵. مَیدیاریم (در دویست و نودمین روز سال)

۶. هَمَسپَتمدَیم (در سیصد و شصت و پنجمین روز سال).


جشن هر یک از این گاهنبارها پنج روز طول می‌کشد و آخرین روز جشن مهم‌ترین روزِ آن است.