تعطيلات عمومى در کشورهاى عمده (از جمله دولت‌هاى عضو جامعهٔ اروپا) در زيرفهرست شده‌اند. تاريخ‌هاى بعضى تعطيلات - عمدتاً تعطيلات مذهبى - هرسال نسبت به سال بعد يا قبل آن فرق مى‌کنند. در چنين مواردى فقط ماه يا ماه‌هائى که تطعيلات معمولاً در آنها واقع مى‌شوند ذکر شده‌اند. در بسيارى کشورها، وقتى روز تعطيل عمومى به يکشنبه بى‌افتد، آن‌گاه يک روز تعطيل اضافى در نظر گرفته مى‌شود.