نيجريه

سال نو (اول ژانويه)، جمعهٔ تصليب تا دوشنبهٔ عيد پاک (مارس يا آوريل)، پايان رمضان يا عيد فطر، عيدالکبير (عيد قربان)، روز ملى (اول اکتبر)، مولود (تولد حضرت محمد (ص))، کريسمس (۲۵-۲۶ دسامبر).

آفريقاى جنوبى

سال نو (اول ژانويه)، جمعهٔ تصليب تا دوشنبهٔ عيد پاک (مارس يا آوريل)، روز عروج مسيح (ع) (آوريل يا مه)، روز مه (اول مه)، روز جمهورى (روز ملي؛ ۳۱ مه)، روز مهاجران (۵ سپتامبر)، روز کروگر (۱۰ اکتبر)، روز عهدنامه (۱۶ دسامبر)، کريسمس (۲۵-۲۶ دسامبر).