در اخترگوئى، کمربند منطقةالبروج را به شکل نمودار يا طرحى ترسيم مى‌کنند با نمادهائى که هرکدام معرف يکى از بخش‌هاى ۱۲گانهٔ منطقةالبروج هستند. منطقةالبروج توسط اخترگويان به‌منظور پيش‌گوئى آينده به‌کار مى‌رود. برخى اخترگويان اروپائى يک برج سيزدهم، حوّا (مارافساي) را نيز افزوده‌اند. گرچه دوره‌هاى اصلى که طى آن خورشيد در هريک از صور فلکى منطقةالبروج ظاهر مى‌شود ديگر مطابقت نمى‌کند، با اين‌حال اخترگوئى از تاريخ‌هاى اصلى و اوليه پيروى مى‌کند.


اخترگوئى عبارت است از تفسير نفوذ سيارات و ستارگان بر زندگانى انسان. اخترگوئى بر اين عقيد بنا شده است که اگر هنگامى که سيارات ترکيب خاصى دارند واقعه‌اى روى دهد، واقعه‌اى مشابه هنگامى که دوباره سيارات آن ترکيب ويژه را به‌خود بگيرند تکرار خواهد شد. سرچشمهٔ اخترگوئى بين‌النهرين است و در يونان باستان توسعه يافته و سپس جذب فرهنگ‌هاى هندى و اسلامى و اروپاى غربى شده است. اخترگوئى را در دوران قديم علم مى‌انگاشتند. اين رشته در عصر جديد از حمايت برخى دانشمندان و فيلسوفان بزرگ برخوردار شده است. از جمله کارل گوستاو يونگ که براى مقايسهٔ زايجه‌ها يا ”برج‌هاى تولد“، ازدواج‌هاى موفق و زوج‌هاى مطلّقه، به تحقيق و تجربه پرداخت. گرچه اخترگوئى از سوى شوراهاى مختلف مسيحى محکوم شده است، اما در ستون پيشگوئى روزنامه‌ها و سالنامه‌هاى ويژه از مقبوليت فراوانى برخوردار شده است.

برج‌هاى دوازده‌گانهٔ منطقةالبروج

برج latin نماد توضیح
حَمَل Aries بره يا قوچ از حدود ۲۱ مارس تا ۱۹ آوريل (مطابق با فروردين) خورشيد در اولين برج منطقةالبروج قرار مى‌گيرد.
ثور Taurus گاو نر از حدود ۲۰ آوريل تا ۲۰ مه (مطابق با ارديبهشت) خورشيد در برج ثور قرار مى‌گيرد.
جوزا يا
دو پيکر
Gemini دوقلوها از حدود ۲۱ مه تا ۲۱ ژوئن (مطابق با خرداد) خورشيد در برج جوزا قرار مى‌گيرد.
سرطان Cancer خرچنگ از حدود ۲۲ ژوئن تا ۲۲ ژوئيه (مطابق با تيرماه) خورشيد در اين برج قرار مى‌گيرد.
اسد Leo شير از حدود ۲۳ ژوئيه تا ۲۲ اوت (مطابق با مرداد) خورشيد در اين برج واقع مى‌شود.
سنبله Virgo دختر باکره از حدود ۲۳ اوت تا ۲۲ سپتامبر (مطابق با شهريور) خورشيد در اين برج قرار مى‌گيرد.
ميزان Libra ترازو از حدود ۲۳ سپتامبر تا ۲۳ اکتبر (مطابق با مهر) خورشيد در اين برج واقع مى‌شود.
عقرب Scorpio عقرب از حدود ۲۴ اکتبر تا ۲۱ نوامبر (مطابق با آبان) خورشيد در اين برج واقع مى‌شود. (به‌نظر برخى اخترگويان اروپائى نيمهٔ دوم برج عقرب گاه به ”حوّا“ نسبت داده مى‌شود با نماد: مارگير.
قوس Sagittarius کمانگير از حدود ۲۲ نوامبر تا ۲۱ دسامبر (مطابق با آذر) خورشيد در اين برج است.
جَدى Capricorn بُز از حدود ۲۲ دسامبر تا ۱۹ ژانويه (مطابق با دي) خورشيد در اين برج واقع مى‌شود.
دَلو Aquarius حمل‌کنندهٔ آب از حدود ۲۰ ژانويه تا ۱۸ فوريه (مطابق با بهمن) خورشيد در اين برج قرار مى‌گيرد.
حوت Pisces ماهى از حدود ۱۹ فوريه تا ۲۰ مارس (مطابق با اسفند) خورشيد در اين برج واقع مى‌شود.