تقويم چينى

تقويم کهن چينى مبتنى بر سال‌هاى مهى است و ۱۲ ماه متناوباً ۲۹ و ۳۰ روزه دارد که جمعاً ۳۵۴ روز مى‌شود. براى حفاظت مطابقت اين تقويم با سال خورشيدي، ماه‌هاى افزوده گنجانده شده‌اند. ماه‌ها شماره‌گذارى شده‌اند و گاه به آنها نام حيوانى که در تقويم چينى مربوط به سال و ساعت هستند داده مى‌شود. اين تقويم تا زمان تأسيس جمهورى (در ۱۹۱۱) مورد استفاده بود. در آن زمان تقويم گريگورى معمول گشت و تقويم پيشين در سال ۱۹۳۰ رسماً ممنوع شد. با اين حال اين تقويم هنوز به‌طور غيررسمى در چين استفاده مى‌شود و جشن سال نو به‌عنوان يک روز تعطيل ملى باقى مانده است. اين تقويم هم‌چنين در تبت، هنگ‌کنگ، سنگاپور و مالزى کاربرد دارد.


سال نو چينى در آغاز اولين ماه نو پس از ورود خورشيد به برج دلو شروع مى‌شود و بنابراين طبق تقويم گريگورى ميان ۲۱ ژانويه و ۱۹ فوريه قرار مى‌گيرد.

تقويم ژاپنى

تقويم ژاپنى از لحاظ سال‌ها و ماه‌ها و هفته‌ها همان ساختمان تقويم گريگورى را دارد. تفاوت در شمارش سال‌ها است، زيرا گاه‌شمارى ژاپنى بر يک رشته دوره‌هاى سلطنت امپراتوران مبتنى است. در تقويم گريگورى سال‌ها برمبناى تاريخ مذهبى محاسبه مى‌شوند، حال آنکه تقويم ژاپنى هر دوره را برمبناى جلوس يک امپراتور حساب مى‌کند.


مثلاً چهار دورهٔ اخير مبتنى هستند بر سلطنت چهار امپراتور اخير ژاپن که منسوب به لقب آنها است - هرگز نام شخص امپراتور به‌کار نمى‌رود.


- دورهٔ ميجى (امپراتور موتسوهيتو) / ۱۳ اکتبر ۱۸۶۸ تا ۳۱ ژوئيه ۱۹۱۲

- دورهٔ تايشو (امپراتور يوشى‌هيتو) / ۱ اوت ۱۹۱۲-۲۵ دسامبر ۱۹۲۶

- دورهٔ شووا (امپراتور هيروهيتو) / ۲۶ دسامبر ۱۹۲۶-۷ ژانويه ۱۹۸۹

- دورهٔ هِئى‌سِئى (امپراتور آکى‌هيتو) / ۸ ژانويه ۱۹۸۹


ماه‌ها نام ندارند و فقط شماره دارند. با اين حال روزهاى هفته داراى نام هستند:

جدول روزهاى هفته

روزهاى هفته
نيچى‌يوبى (روز خورشيد)  يکشنبه
گِتسويوبى (روز ماه ) دوشنبه
کايوبى (روز آتش) سه‌شنبه
سوئى‌يوبى (روز آب) چهارشنبه
موکويوبى (روز چوب)   پنج‌شنبه
کين‌يوبى (روز فلز) جمعه
دويوبى (روز زمين) شنبه