آفتاب

آموزش و پژوهش در فلسفه

آموزش و پژوهش در فلسفه

نمایش ۱ تا 25 از ۳۷۰ مقاله
نویسنده در این کتاب, بعضی آرای مشابه اسپینوزا و اشاعره را مطرح ساخته, همچنین برخی آرای فارابی و ابن سینا را با ارسطو, نیز آرا و تفکر ملاصدرا با لایب نیتس و هوسرل قیاس کرده است. مباحث آغازین کتاب حاوی اطلاعاتی است در باب فلسفه تطبیقی, سیر فلسفه در عالم اسلامی و ایران, و فلسفه اسلامی و پدیدار شناسی که در پی آن, این مباحث طرح شده است: 'فارابی, تبادل فرهنگی و ان...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳۷۰ مقاله