آفتاب

آموزش و پژوهش در فلسفه

آموزش و پژوهش در فلسفه

نمایش ۱ تا 25 از ۳۷۰ مقاله


مجموعه حاضر در برگیرنده مقالات و گفتارهایی از نویسندگان و صاحب نظران علوم اجتماعی غرب در زمینه مدرنیته و پست مدرنیته است .عناوین برخی از مقالات بدین قرار است :((مدرنیته چیست/ زیگمون بامن)), ((مدخلی بر تعریف مدرنیسم/ تونی پینکنی)), ((مدرنیته :گذار از گذشته به حال/ پیتر آزبورن)), ((مدرنیته و کاربردهای معنایی آن/ کریشان کومار)), ((مدرنیته پروژه‌ای ناتمام/ یو...مولف در این نوشتار کوشیده است تا با استناد به آیاتی از قرآن کریم و با بهره‌گیری از مباحث علمی و مذهبی به پاره‌ای از پرسش‌های فلسفی پاسخ گوید که حاوی این موضوعات هستند' :راز خلقت', 'معصیت', 'روح', 'عدالت', 'زندگی و مرگ', 'اندیشه پاک', 'حرکت در مسیر حق 'و 'ارزیابی ارتباطات .'نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳۷۰ مقاله