جدول کيانيان

پادشاه مدت پادشاهى (سال)
کيقباد ۱۰۰
کيکاووس ۱۶۰
کيخسرو ۱۶۰
لهراسب ۱۲۰
گشتاسب ۳۰
بهمن (پسر اسفنديار) ۹۹تا۱۲۰
هماي ۳۲

کيقباد

پس از آنکه رستم او را از کوه البرز آورد شاه شد. او با افراسياب جنگيد جيحون مرز ميان ايران و توران باقى ماند. کيقباد به پارس رفت و استخر را پايتخت خويش ساخت و شهرها و آبادى‌هاى زيادى ساخت. او حدود ۱۰۰ سال سلطنت کرد.

کيکاووس

بزرگ‌ترين پسر کيقباد بود که پس از او به شاهى رسيد. او و لشکريان وى در جنگ با ارژنگ شاه مازندران با جادوى ديو سپيد در بند افتادند که رستم آنها را نجات داد. پس از آن به توران و چين و مکران رفت و آنها را مطيع خود ساخت سپس به هاماوران (يمن) رفت و سودابه دختر شاه يمن را از پدر او خواست ولى شاه يمن به حيله او را در بند کرد. در اين زمان افراسياب و اعراب به ايران تاختند ولى افراسياب اعراب را از ايران راند. اين بار هم رستم به کمک کيکاووس رفت و آنها را به همراه سودابه دختر شاه يمن به ايران آورد و افراسياب را از ايران راند.

سياوش

نزد رستم تربيت يافت. سودابه همسر پدر او به او دل باخت و چون سياوش خواهش او را نپذيرفت سودابه او را در نزد کيکاووس متهم به ناپاکى کرد. براى اثبات بى‌گناهى به فرمان کيکاووس، سياوش از آتش گذشت و سالم بيرون آمد. او سپس به جنگ افراسياب رفت و بالاخره افراسياب از در آشتى با او درآمد. او به‌دليل رنجش از کيکاووس به توران زمين و سپس به ختن رفت و کنگ‌دژ را در آنجا ساخت. گرسيوز (برادر افراسياب) به او حسد برد و افراسياب را به کشتن او برانگيخت و سياوش به فرمان افراسياب کشته شد. سياوش فرنگيس دختر افراسياب و جريره دختر پيران ويسه (سپهسالار افراسياب) را به زنى گرفته بود و فرود و کيخسرو فرزندان او هستند. چون خبر کشته شدن سياوش به ايران رسيد، غوغائى به پا شد، رستم سودابه را کشت و جنگ‌هاى بسيارى ميان ايران و توران درگرفت.

کيخسرو

فرزند سياوش و فرنگيس بود که پس از سال‌ها گيو پهلوان ايرانى او و مادر او را يافت و به ايران آورد و او چون توانست دژ بهمن (بتکدهٔ بددينان) را که در کنار درياچهٔ چيجست (اروميه) بود، بگشايد شاه شد. او افراسياب و گرسيوز را به انتقام پدر کشت. پس از چندى از کار دنيا دلسرد شد و لهراسب را به‌جاى خود به سلطنت نشاند و خود با جمعى از بزرگان به کوه و بيابان رفت. شبانگاه در چشمه‌اى خود را شست و در بامداد اثرى از او نيافتند. همراهان او که مى‌خواستند با وى باشند زير برف ماندند و مردند و در آسمان به او ملحق شدند.

لهراسب

پس از کيخسرو بر تخت نشست و پس از چندى سلطنت را به گشتاسب، پسر خود، وانهاد و خود به نوبهار بلخ رفت و منزوى شد. او در آخر در جنگ با ارجاست تورانى کشته شد.

گشتاسب

بزرگ‌ترين پهلوان پس از رستم بود. در زمان او زرتشت آئين خود را آورد و گشتاسب آن را پذيرفت. به همين دليل ارجاسب تورانى به جنگ وى آمد. در ابتدا گشتاسب شکست خورد ولى پسر او اسفنديار توانست ارجاست را شکست دهد و بکشد. در اين جنگ زرتشت نيز کشته شد. گشتاسب به اسفنديار بدگمان بود که خواهان شاهى است و براى خلاصى يافتن از او، وى را به جنگ رستم که دين زرتشت را نپذيرفته بود، فرستاد. در اين جنگ اسفنديار کشته شد.

بهمن

پسر اسفنديار بود که گشتاسب او را به شاهى گزيد. پس از رسيدن به سلطنت به کين خواهى پدر او، خاندان رستم را آوارده کرد و آنها را کشت و رستم نيز به حيلهٔ برادر او کشته شد.

دارا

هماى و داراب هماى دختر بهمن بود که بعد از بهمن به سلطنت رسيد و پس از او پسر وى داراب شاه شد.


دارا پسر داراب است که زمان او اسکندر مقدونى به ايران تاخت و دارا به‌دست دو وزير خود کشته شد. به‌دليل حملهٔ اسکندر برخى او را همان داريوش سوّم هخامنشى دانسته‌اند و برخى ديگر کيانيان را سلسله‌اى از پادشاهان آريائى در شرق ايران مى‌دانند جدا از پادشاهان ايران غربى و جنوب‌غربى و لذا اين دارا را داريوش سوّم نمى‌دانند.