مدارک مورد نياز

۱. تصوير کارت بازرگاني، پروانهٔ بهره‌بردارى و پروانهٔ توليد (بسته به مورد) و آگهى‌هاى تأسيس و آخرين تغييرات در ترکيب مديران و اشخاص حقوقي


۲. فرم‌هاى تکميل شدهٔ درخواست عضويت و مشخصات متقاضى (فرم ۱ و ۲ مخصوص اشخاص حقوقى و تکميل فرم درخواست عضويت مخصوص اشخاص حقيقي)


۳. پرداخت حق عضويت و اشتراک سالانه


۴. حق عضويت و اشتراک سالانهٔ ناشران کتاب و نشريات ادوارى با تأييد مؤسسهٔ نمايشگاه‌هاى فرهنگى ايران (خانهٔ کتاب) از تخفيف ويژه برخوردار خواهد بود.


۵. تسليم تصاوير مدارک درخواستى و نسخهٔ اصل فرم‌هاى تکميل شده و فيش بانکى به دبيرخانهٔ مرکز جهت تعيين شماره و صدور گواهى عضويت

محل مراجعه

تهران: مرکز ملى شماره‌گذارى کالا و خدمات ايران واقع در خيابان کارگر شمالي، مقابل در غربى پارک لاله، ساختمان مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاى بازرگاني، پلاک ۲۴۰، طبقه سوم