شرايط درخواست‌کننده

شمارهٔ اقتصادى به کليهٔ اشخاص حقيقى و حقوقى که به امر توليد، مونتاژ، توزيع و واردات و صادرات هر نوع کالا و همچنين خدمات اشتغال دارند و داراى پروانهٔ کسب يا کار از مراجع ذيربط يا داراى محل تجارى باشند اختصاص مى‌يابد.

مدارک مورد نياز

براى اشخاص حقيقى

۱. برگ هويت (تکميل و تأييد شده توسط حوزهٔ مالياتى ذيربط)


۲. تصوير صفحهٔ اول و آخر شناسنامه


۳. اصل فيش واريز مبلغ ۱۰۰۰۰ ريال به حساب ۵۲۳ خزانه نزد يکى از شعب بانک ملى


۴. تصوير پروانهٔ کسب يا کار از مراجع ذيربط يا سند تجارى

براى اشخاص حقوقى

۱. برگ هويت (تکميل و تأييد شده توسط حوزهٔ مالياتى ذيربط)


۲. تصوير آگهى تأسيس و آخرين اقامتگاه قانونى


۳. اصل فيش واريز مبلغ ۱۰۰۰۰ريال به حساب ۵۲۳ خزانه نزد يکى از شعب بانک ملى

محل مراجعه

تهران: با توجه به محل و نوع فعاليت به يکى از ادارات کل مالياتى

۱. ادارهٔ کل امور اقتصادى و دارايى استان تهران


۲. ادارهٔ کل ماليات‌هاى غرب تهران


۳. ادارهّٔ کل ماليات‌هاى شرق تهران


۴. ادارهٔ کل ماليات‌هاى مرکز تهران


۵. ادارهٔ کل ماليات بر شرکت‌ها، براى اشخاص حقوقى

شهرستان‌ها

۱. در مرکز استان‌ها به ادارهٔ کل امور اقتصادى و دارايى استان


۲. در شهرستان‌ها به ادارهٔ امور اقتصادى و دارايى

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

۱. در تهران و شهرستان‌ها: ادارات کل مالياتى يا ادارات کل استان مربوط


۲. آخرين مرجع: ادارهٔ کل اطلاعات و خدمات مالياتى