مدارک موردنياز

۱. اعلاميهٔ فوت متوفا


۲. تنظيم اظهارنامه و تسليم آن به ادارهٔ ماليات بر ارث


۳. دريافت گواهى تسليم اظهارنامه به منظور انجام اقدامات لازم براى اخذ دادنامه از دادگسترى و ارائهٔ آن به حوزهٔ مالياتى


۴. پرداخت بدهى ماليات بر ارث و اخذ گواهى

محل مراجعه

تهران-ادارهٔ کل ماليات بر ارث و اراضى باير

۱. ساختمان مرکزى وزارت امور اقتصادى و دارايى


۲. خيابان ولى عصر، خيابان ۳۲، جنب پارک ساعي، مميز کلى ۱ و ۲


۳. خيابان شهيد رجايي، روبه‌روى بزرگراه بهشت‌زهرا، مميز کلى ارث و اراضى باير شهر ري

شهرستان‌

ادارهٔ امور اقتصادى و دارايى - حوزهٔ مالياتى ماليات بر ارث

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

در تهران يا شهرستان‌ها:


ظرف سى روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات، مراجعهٔ مؤدى به مميز کل مالياتى ذيربط براى رفع اختلاف و توافق و در صورت عدم توافق در مهلت مذکور، تسليم اعتراض کتبى به حوزهٔ مالياتى ذيربط