شرايط

طبق قانون کليهٔ صاحبان مشاغل ملزم به پرداخت ماليات بر درآمد کسبى خود هستند.

مدارک مورد نياز

۱. تنظيم اظهارنامه توسط صاحبان مشاغل (بجز اشخاص حقوقى و اشخاص حقيقى مذکور در مادهٔ ۹۶ قانون که تا آخر تيرماه فرصت تسليم اظهارنامه دارندو مکلف به نگهدارى دفاتر قانونى يا دفاتر مشاغل حسب مورد هستند) و تسليم آن حداکثر تا آخر ارديبهشت سال بعد به حوزهٔ مالياتى ذيربط


۲. در صورت توافق اتحاديهٔ ذيربط با ادارات کل مالياتى مربوط، پرداخت بدهى براساس توافق به عمل آمده


۳. در صورت عدم توافق توسط اتحاديه يا عدم رعايت شرايط توافق توسط مؤدي، ابلاغ برگ تشخيص ماليات به مؤدي

محل مراجعه

حوزهٔ مالياتى ذيربط

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

در تهران يا شهرستان‌ها:


ظرف سى روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات، مراجعهٔ مؤدى به مميز کل مالياتى ذيربط براى رفع اختلاف و توافق و در صورت عدم توافق در مهلت مذکور، تسليم اعتراض کتبى به حوزهٔ مالياتى ذيربط

مراحل بعدى

۱. رسيدگى در هيئت حل اختلاف مالياتى بدوى


۲. در صورت اعتراض کتبى و پرداخت ده درصد ماليات مورد رأى هيئت حل اختلاف بدوى (با احتساب پرداخت‌هاى قبلي) حداکثر طى يک ماه از تاريخ ابلاغ رأى هيئت بدوى به هيئت حل اختلاف مالياتى تجديدنظر ارجاع مى‌شود.


۳. رسيدگى در هيئت حل اختلاف مالياتى تجديدنظر (رأى هيئت حل اختلاف مالياتى تجديدنظر قطعى و قابل وصول بوده و براى موقوف‌الاجرا شدن رأى هيئت تا صدور رأى شوراى عالى مالياتى به مقررات ماده ۲۵۹ قانون ماليات‌هاى مستقيم مراجعه شود.)


۴. شوراى عالى مالياتى (در صورت اعتراض ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ رأى هيئت حل اختلاف تجديدنظر.)