شرايط درخواست‌کننده

فارغ‌‌التحصيلان دانشگا‌ه‌ها و مؤسسات آموزش عالى داخل کشور که خواهان تأييد مدارک تحصيلى خود به منظور ترجمه و ارائه به دانشگاه‌ها و مجامع علمى خارج از کشور هستند.

مدارک مورد نياز

۱. اصل مدرک تحصيلى


۲. کارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم

محل مراجعه

تهران: ساختمان معاونت دانشجويى و فرهنگى واقع در خيابان شهيد بهشتي، ميدان تختي، ادارهٔ کل دانشجويان داخل