شرايط درخواست‌کننده

کليهٔ فارغ‌التحصيلانى که در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى از تحصيلات رايگان استفاده مى‌کنند.

مدارک مورد نياز

۱. گواهى موقت پايان تحصيلات و تصوير آن


۲. گواهى انجام کار از کارگزينى محل خدمت (مبنى بر تاريخ شروع کار تا زمان درخواست) و تصوير آن


۳. چنانچه در شرکت‌هاى خصوصى مشغول به کار بوده‌اند، گواهى کارکرد از شرکت مزبور به همراه دفترچهٔ بيمه و فيش حقوقى


۴. کارت پايان خدمت نظام وظيفه و دو برگ تصوير پشت و روى آن


۵. نامهٔ عدم بدهى به صندوق رفاه دانشجويان از صندوق مذکور

محل مراجعه

تهران: معاونت دانشجويى و فرهنگى وزارت فرهنگ و آموزش عالي، ادارهٔ کل امور دانشجويان داخل