مدارک مورد نياز

گواهى‌نامه‌هاى موقت پايان تحصيلات

۱. استشهاد محلى با امضا سه نفر


۲. تأييد يکى از امضاها توسط يکى از مراجع رسمى (محضر ثبت اسناد، ناحيهٔ انتظامى محل، يکى از وزارتخانه‌ها يا ادارات دولتي)

دانشنامه

۱. تهيه استشهاد محلى (طبق فرم ارائه شده از طرف اداره کل امور فارغ‌التحصيلان)


۲. نشر آگهى در يکى از جرايد کثيرالانتشار در سه نوبت (هر روز يک بار با هزينه شخص درخواست‌کننده)

ريز نمرات

در صورت مفقود شدن ريز نمرات، ادارهٔ آموزشى دانشگاه مربوط به گرفتن تعهد، فقط براى يک بار نسبت به صدور مجدد ريز نمرات اقدام مى‌کند.