رشته‌هاى تحصيلى شامل: کاردانى و کارشناسى، کارشناسى ارشد و دکترا است.

مدارک مورد نياز و مراحل انجام کار

۱. دريافت تقاضا از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالى


۲. ارسال فرم مشخصات اعضاى هيئت علمى و امکانات کالبدى


۳. بررسى اطلاعات دريافتى در کميتهٔ تخصصى


۴.بازگشت به مؤسسهٔ درخواست‌کننده، جهت رفع اشکالات


۵. ابلاغ رأى شورا به مؤسسهٔ درخواست‌کننده