وزارت فرهنگ و آموزش عالى، براساس مقررات ادارهٔ کل وظيفهٔ عمومى، به دانشجويان دانشگاە‌ها و مؤسسات آموزش عالى تابع خود به شرح زير اجازهٔ خروج موقت از کشور براى شرکت در مجامع علمى، فرهنگى، تحقيقاتى، مسابقات ورزشى و سفرهاى زيارتى مى‌دهد:

مدارک مورد نياز

۱. ذکر منظور از مسافرت


۲. مشخص بودن کشور محل مسافرت


۳. ذکر تاريخ دقيق رفت و برگشت


۴. موافقت دانشگاه با مسافرت

مراحل انجام کار

۱. پس از بررسى موارد فوق، مراتب به نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران، ادارهٔ کل وظيفه عمومي، براى خروج از کشور اعلام مى‌گردد.


۲. براى صدور گذرنامهٔ جمعي، پس از موافقت ادارهٔ کل وظيفه عمومي، موضوع خروج از کشور دانشجويان به ادارهٔ کل گذرنامه اعلام مى‌شود.


۳. پس از مراجعت دانشجويان به کشور، گزارش بازگشت آنان به نيروى ياد شده، براى ابطال سند يا وثيقه، اعلام مى‌شود.

محل مراجعه

تهران: معاونت دانشجويي، ادارهٔ کل دانشجويان داخل