شرايط درخواست‌کننده

فارغ‌التحصيل يکى از دانشگاه‌ها يا مؤسسات آموزش عالى غيرانتفاعي، نوع اول يا نيمه متمرکز باشد.

مدارک مورد نياز

اصل ريز نمرات کامل دوران تحصيلى که به تأييد ادارهٔ آموزش دانشگاه محل تحصيل رسيده باشد.

محل مراجعه

تهران: ادارهٔ کل فارغ‌التحصيلان معاونت دانشجويى


تبصرهٔ ۱. ريز نمرات مؤسسات آموزشى آزاد (غيرانتفاعي، نوع دوم) از طرف شوراى عالى تحصيلات آزاد (واقع در ساختمان شمارهٔ يک وزارت فرهنگ و آموزش عالي، طبقهٔ پنجم) تأييد مى‌شود.


تبصرهٔ ۲. ريز نمرات مؤسسات وابسته به دانشگاه آزاد اسلامى از طرف ساختمان مرکزى دانشگاه (واقع در خيابان پاسداران) تأييد مى‌شود.