شرايط صدور

طبق مصوبهٔ شوراى عالى انقلاب فرهنگي، به شهدا و ايثارگران (همچنين مفقودالاثران) انقلاب اسلامى و دفاع مقدس، دانشنامهٔ افتخارى اعطا مى‌شود.

مدارک مورد نياز

۱. تقاضانامه از طرف خانوادهٔ شهيد و ايثارگر يا از دانشگاه محل تحصيل وى


۲. تأييديهٔ دانشگاه محل تحصيل


۳. تأييديهٔ بنياد شهيد انقلاب اسلامى


توجه: مدرک تحصيلى فقط به بستگان درجهٔ يک (پدر، مادر، همسر) و يا نمايندهٔ دانشگاه تحويل مى‌گردد.

محل مراجعه

تهران: خيابان شهيد بهشتي، ميدان تختي، معاونت دانشجويي، ادارهٔ کل فارغ‌التحصيلان، واحد فارغ‌التحصيلان داخل