شرايط درخواست‌کننده

مشمولان عضو کادر آموزشى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى که در مقاطع تحصيلى بالاتر پذيرفته شده‌اند و براى ادامهٔ تحصيل درخواست ترخيص از خدمت و ثبت‌نام در مقطع تحصيلى مذکور را دارند.

مدارک مورد نياز

۱. درخواست دانشگاه محل خدمت مشمولان عضو کادر آموزشى از ادارهٔ کل امور دانشجويان داخل


۲. سپردن تعهد محضرى مبنى بر انجام دو برابر خدمت باقى‌مانده


۳. مکاتبه با دفتر نظارت و ارزيابى آموزش عالى


۴. مکاتبه با نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران، ادارهٔ کل وظيفهٔ عمومى به منظور ترخيص از خدمت براى ادامهٔ تحصيل در دانشگاه پذيرفته شده


تذکر: پس از اتمام دورهٔ تحصيل، مراتب به نيروى انتظامى اعلام مى‌شود و متقاضى براى انجام خدمت باقى‌مانده به دانشگاه محل خدمت معرفى مى‌گردد.

محل مراجعه

تهران: ساختمان معاونت دانشجويى و فرهنگي، واقع در خيابان شهيد بهشتي، ميدان تختي، ادارۀ کل دانشجويان داخل