شرايط درخواست‌کننده

فارغ‌التحصيل دورهٔ سه و چهار سالهٔ دانشکدهٔ علوم نظامى نيروى زمينى و کمک مهندسى نيروى هوايى جمهورى اسلامى ايران باشد.

مدارک مورد نياز

۱. براى فارغ‌التحصيلان دانشکدهٔ علوم نظامى از سال ۱۳۴۰ تا پايان سال ۱۳۷۵: تصوير شناسنامه و دو قطعه عکس ۴?۳


۲. براى فارغ‌التحصيلان ماقبل ۱۳۴۰: علاوه بر مدارک فوق، ارائهٔ ديپلم متوسطه همراه با تأييديهٔ آن از طرف ادارهٔ کل امتحانات وزارت آموزش و پرورش


۳. براى فارغ‌التحصيلان کمک مهندسى نيروى هوايي: علاوه بر مدارک فوق، ارائهٔ شماره و تاريخ معرفى‌نامهٔ نيروى هوايى

محل مراجعه

تهران: ادارهٔ کل فارغ‌التحصيلان


تبصره: دانشنامهٔ پايان تحصيلات فارغ‌التحصيلان سال ۱۳۵۸ به بعد از طرف دانشکدهٔ علوم نظامى صادر مى‌شود.