شرايط و مدارک مورد نياز

دانشجوى شاهد يا ايثارگرِ هر يک از دانشگاه‌هاى تحت پوشش وزارت فرهنگ و آموزش عالى باشد.

مدارک مورد نياز

۱. درخواست کتبى دانشجو خطاب به دفتر امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه مربوط


۲. ارائهٔ مدارک مثبت از طرف دانشجو به دفتر مذکور

مراحل بررسى

درخواست متقاضى ابتدا در دفتر امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشکده يا دانشگاه بررسى مى‌شود و در صورت عدم نتيجه‌گيرى به ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه براى تصميم ارجاع مى‌گردد و در صورت لزوم توسط آن ستاد، بسته به مورد، به کميسيون بررسى موارد خاص دانشگاه يا مرکز، ادارهٔ کل امور دانشجويان داخل يا کميسيون موارد خاص سازمان سنجش آموزش کشور يا ادارهٔ کل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر وزارت فرهنگ و آموزش عالى ارسال مى‌شود.

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

مرحلهٔ اول: ادارهٔ امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه محل تحصيل


مرحلهٔ دوم: رئيس دانشگاه محل تحصيل


مرحلهٔ سوم: ادارهٔ کل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر وزارت فرهنگ و آموزش عالى


مرحلهٔ چهارم: دفتر رسيدگى به شکايات وزارت فرهنگ و آموزش عالى