شرايط درخواست‌کننده

فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالى تحت نظارت وزارت فرهنگ و آموزش عالي

مدارک مورد نياز

۱. تصوير مدرک تحصيلى


۲. تکميل تقاضانامه

محل مراجعه

تهران: معاونت دانشجويي، ادارهٔ کل دانشجويان داخل


تبصره : گواهى اعتبار مؤسسات آموزش عالى (غيرانتفاعي، نوع دوم) از طرف شوراى عالى تحصيلات آزاد صادر مى‌شود.


استان‌ها و شهرستان‌ها: دانشگاه مربوط