مدارک مورد نياز

۱. ارائهٔ درخواست کتبى


۲. تکميل فرم‌هاى مربوط


۳. بررسى توان مالى درخواست‌کننده


۴. استعلام نظر وزارت اطلاعات و هيئت مرکزى گزينش استاد


۵. بررسى درخواست تأسيس در شوراى گسترش آموزش عالى


۶. بررسى اساسنامهٔ مؤسسهٔ غيرانتفاعى در شرف تأسيس در کميتهٔ تدوين اساسنامه‌ها


۷. بررسى رشته‌هاى مورد تقاضاى مؤسسه در کميته‌هاى تخصصى


۸. بررسى رشته‌هاى مصوب کميته‌هاى تخصصى