شرايط درخواست‌کننده

تمام افراد حقيقى و کليهٔ وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات و نهادها

مدارک مورد نياز

۱. ارائهٔ درخواست کتبى به مرکز خدمات هوايى پيام


۲. ذکر نوع خدمت موردنظر


۳. اعلام زمان و محل

محل مراجعه

تهران: مرکز خدمات هوايى (معاونت عمليات - معاونت بازرگانى)


کرج: انتهاى بلوار مهرشهر، فرودگاه پيام

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. معاونت بازرگانى مرکز خدمات هوايى


۲. قائم مقام مرکز


۳. رئيس مرکز