شرايط درخواست‌کننده

کليهٔ افراد حقيقى و حقوقى

مدارک مورد نياز

۱. ارائهٔ مدارک تأييد شده از سوى گمرک براى حمل بار به خارج از کشور


۳. اعلام وزن دقيق و حجم بار


۴. تعيين تعداد و اندازهٔ جعبه‌ها يا بسته‌ها

محل مراجعه

تهران: مرکز خدمات هوايى پيام (معاونت بازرگاني)

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. معاونت بازرگانى مرکز خدمات هوايى پيام


۲. قائم مقام مرکز


۳. رئيس مرکز