شرايط درخواست‌کننده

کليهٔ اشخاص حقوقى

مدارک مورد نياز

۱. درخواست کتبى


۲. اساسنامهٔ شرکت


۳. روزنامهٔ رسمى


۴. ترازنامهٔ ساليانه


۵. حساب سود و زيان

محل مراجعه

تهران: مناطق هشت‌گانهٔ پست بانک شهر تهران و شهرستان‌هاى تابعهٔ استان تهران


استان‌ها: مرکز استان و شهرستان‌هاى تابعه


ادارهٔ سرمايه‌گذاري، واقع در تهران، خيابان ميرزاى شيرازي، بين خيابان استاد مطهرى و شهيد بهشتي، کوچهٔ عرفان، ساختمان مرکزى پست بانک

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران: پست بانک مرکز مناطق و شهرستان‌هاى تابعه


استان‌ها: پست بانک مرکز استان و شهرستان‌هاى تابعه


واحد ارزشيابي، بازرسى و رسيدگى به شکايات، واقع در تهران، خيابان ميرزاى شيرازي، بين استاد مطهرى و شهيد بهشتي، کوچهٔ عرفان، ساختمان مرکزى پست بانک