شرايط درخواست‌کننده

درخواست‌کننده بايد حتماً شخص حقوقى باشد.

مدارک مورد نياز

۱. ارائهٔ درخواست کتبى يا نامهٔ ادارى


۲. واريز هزينه‌هاى لازم به حساب‌هاى مربوط

محل مراجعه

تهران: ادارهٔ کل ارتباطات راديويى وزارت پست و تلگراف و تلفن، واقع در خيابان سهروردى شمالي، خيابان هويزه، خيابان سهند، شمارهٔ ۱۵

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. ادارهٔ کل ارتباطات راديويى وزارت پست و تلگراف و تلفن


۲. دفتر ارزشيابي، بازرسى و رسيدگى به شکايات


۳. دفتر وزير