شرايط درخواست‌کننده

ارائهٔ درخواست کتبى مبنى بر استفاده از خدمات ويژهٔ تلفنى براى واحد مسکونى يا تجارى (مختص مراکزى که امکان ارائهٔ خدمات ويژه تلفنى وجود داشته باشد)

مدارک مورد نياز

۱. ارائهٔ آخرين قبض تلفن و کارت شناسايى مشترک تلفن


۲. تکميل فرم مربوط به انتخاب نوع خدمات ويژهٔ مورد نياز و تقبل پرداخت آبونمان

محل مراجعه

شرکت سهامى مخابرات استان يا ادارهٔ مخابرات شهرستان يا ادارهٔ امور مشترکين مرکز تلفن مربوط

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. ناحيهٔ تلفن شهرى مرتبط با مرکز تلفنى که محل سکونت متقاضى در محدودهٔ آن واقع شده است.


۲. دفتر رسيدگى به شکايات و ارزشيابى و بازرسى شرکت مخابرات

استان‌ها و شهرستان‌ها

شرکت سهامى مخابرات استان يا ادارات مخابرات شهرستان