شرايط درخواست‌کننده

ارائهٔ درخواست کتبى براى اشخاص حقيقى يا حقوقى

مدارک مورد نياز براى اشخاص حقيقى

۱. تصوير شناسنامه


۲. تکميل کارت اشتراک


۳. نشانى و شمارهٔ تلفن


۴. فيش پرداخت هزينه‌هاى لازم

مدارک مورد نياز براى اشخاص حقوقى

۱. ارائهٔ اساسنامهٔ شرکت


۲. درخواست کتبى به امضاى مدير مسئول هر شرکت


۳. تصوير آگهى تأسيس شرکت مندرج در روزنامهٔ رسمى


۴. نشانى و شمارهٔ تلفن


۵. تکميل کارت اشتراک


۶. فيش پرداخت هزينه‌هاى لازم


۷. تعيين معرف

محل مراجعه

تهران: ادارهٔ کل واگذارى مدارات شبکه‌هاى مخابراتى شرکت مخابرات، واقع در خيابان دکتر شريعتي، نرسيده به سه راه ضرابخانه، پشت پارک شريعتى


استان‌ها و شهرستان‌ها: شرکت سهامى مخابرات استان

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. ادارهٔ کل واگذارى مدارات شبکه‌هاى مخابراتى شرکت مخابرات


۲. معاونت نگهدارى و بهره‌بردارى ارتباطات راه دور و بين‌الملل


۳. دفاتر ارزشيابي، بازرسى و رسيدگى به شکايات وزارتخانه، شرکت مخابرات ايران يا شرکت مخابرات استان بسته به مورد