مدارک مورد نياز

۱. ارائهٔ پاکت نامه يا مرسوله‌اى که با تأخير رسيده است.


۲. ارائهٔ قبض رسيد پستى به همراهِ درخواست کتبى مبنى بر نرسيدن مرسوله و تقاضاى رسيدگى و تعيين سرنوشت مرسوله

محل مراجعه

تهران: منطقهٔ پستى مربوط


استان‌ها و شهرستان‌ها: ادارهٔ کل پست استان و ادارهٔ پست شهرستان

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. منطقهٔ پستى مربوط


۲. دفتر ارزشيابي، بازرسى و حمايت از مشترى شرکت پست

استان‌ها و شهرستان‌ها

ادارهٔ کل پست استان و ادارهٔ پست شهرستان