شرايط درخواست‌کننده

حضور مالکت يا نمايندهٔ رسمى وى در يکى از واحدهاى فروش و خدمات مشترکان شرکت ملى گاز

مدارک مورد نياز

۱. اصل سند مالکيت


۲. تصوير شناسنامهٔ مالک يا نمايندهٔ رسمى وى


۳. رسيد بانکى مبنى بر پرداخت حق اشتراک و هزينه‌هاى مربوط


۴. نقشهٔ لوله‌کشى داخلى ساختمان که به تأييد رسيده باشد.


۵. مدارک رسمى مربوط به زيربناى ساختمان

محل مراجعه

مشترکانى که فاقد سند مالکيت باشند، چنانچه از مراکزى چون سازمان زمين شهرى در محدودهٔ شهرها و بنياد مسکن در روستاها و ادارهٔ کل ثبت اسناد و سازمان اوقاف گواهى مالکيت ارائه دهند، قبول اشتراک خواهندشد.

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. دفتر رئيس گازرسانى و فروش منطقه


۲. امور مشترکين شرکت ملى گاز، واقع در ميدان هفتم تير، جنب مسجدالجواد، ساختمان دوم شرکت ملى گاز


۳. ادارهٔ پيگيرى و رسيدگى به شکايات دفتر وزارتى


۴. ساختمان مرکزى شرکت نفت

استان‌ها و شهرستان‌ها

واحدهاى فروش يا مناطق توزيع گاز در مرکز استان