ضربه شديد به شکم يا افتادن جسم سنگين روى قسمت بالائى شکم (شبکهٔ احشائي) مى‌تواند باعث به‌هم خوردن نظم تنفس شود.


- عوارض و نشانه‌ها:

۱. ممکن است مصدوم قادر به حرف زدن نباشد.

۲. مصدوم ممکن است با دست شکم خود را فشار دهد و خم شود.

۳. احتمالاً حالت تهوع و استفراغ.


- هدف:

مصدوم را در حالتى قرار دهيد که براى وى تنفس آسان شود. اگر ناراحتى مصدوم در مدت نسبتاً کوتاهى بهبود نيافت اورژانس را خبر کنيد.


- درمان:

۱. مصدوم را روى صندلى در حالى‌که بتواند به آسودگى نفس بکشد بنشانيد، اگر بيهوش بود او را در وضعيت بهبود قرار دهيد (مبحث وضعيت بهبود).



۲. پوشش‌هاى تنگ به‌دور گردن، سينه و کمر را شل کنيد.


۳. با ملايمت قسمت بالاى شکم را ماساژ دهيد.