آفتاب

ارائه تئوری تار عنکبوت های کیهانی

ارائه تئوری تار عنکبوت های کیهانی

دانشمندان مرکز فیزیک نجوم اسمیت سونین دانشگاه هاروارد تئوری جدیدی را با عنوان «تارهای کیهانی» (cosmic web) ارائه کردند که نشان می دهد ماده تاریک به همان روشی که تارهای عنکبوت تشکیل می شوند، در جهان پخش می شود.

کد N325942

وبگردی