آفتاب

معرفی کاندیدای واحد اگر خاتمی نیاید

معرفی کاندیدای واحد اگر خاتمی نیاید

برهان خلف یکی از راه های منطقی اثبات درستی یک قضیه علم هندسه است.

کد N408278

وبگردی