آفتاب

دست نشان: تصمیم هیأت مدیره جدید به مهریزی برتری پیدا كرد

دست نشان: تصمیم هیأت مدیره جدید به مهریزی برتری پیدا كرد

نادر دست نشان در هر تیمی كه كار كرده مؤفق بوده اما یك سال بیشتر در هیچ تیمی دوام نیاورده به همین دلیل نساجی مازندران را انتخاب كرده تا در صورت موفقیت، ضمانت اجرایی بیشتری داشته باشد.

کد N521578

وبگردی