آفتاب

فرودگاه مهرآباد / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
دو شنبه 07:00 آتا TBZ5601 تبریز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 23:55 ماهان IRM4592 بندرعباس ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A310
دو شنبه 23:55 ماهان IRM1036 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 747
دو شنبه 23:55 ایران ایرتور IRB947 تبریز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 23:55 معراج MRJ2821 كيش ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
دو شنبه 23:55 ایران ایر IRA418 اهواز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
دو شنبه 23:55 تابان TBN6325 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ md88
دو شنبه 23:55 زاگرس IZG4070 كيش ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 23:50 کاسپین CPN6961 بندرعباس ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 23:50 کاسپین CPN025 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 23:50 آسمان IRC603 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
دو شنبه 23:50 ایران ایر IRA264 آبادان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A319
دو شنبه 23:45 ایران ایرتور IRB985 شیراز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 23:45 ایران ایرتور IRB963 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 23:45 کیش ایر KIS7080 كيش ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 23:40 کاسپین CPN019 اهواز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 23:35 ایران ایر IRA3332 رشت ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
دو شنبه 23:35 زاگرس IZG4048 زاهدان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 23:30 کاسپین CPN049 شیراز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 23:30 آتا TBZ5628 اهواز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 23:30 آتا TBZ5696 آبادان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 23:30 ایران ایر IRA3444 تبریز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
دو شنبه 23:30 وارش VRH5841 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
دو شنبه 23:25 قشم ایر QSM1237 شیراز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 23:15 قشم ایر QSM1219 بوشهر ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 23:00 معراج MRJ2815 چابهار ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
دو شنبه 23:00 کاسپین CPN013 اهواز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 23:00 کاسپین CPN029 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 23:15 وارش VRH5833 آبادان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
دو شنبه 22:55 ایران ایر IRA257 بندرعباس ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ a320
دو شنبه 22:55 ایران ایر IRA3319 ساری ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
دو شنبه 22:55 ایران ایر IRA288 کرمانشاه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
دو شنبه 22:55 ایران ایر IRA3427 یزد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
دو شنبه 22:55 ایران ایر IRA261 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A319
دو شنبه 22:45 ایران ایر IRA3416 دزفول ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
دو شنبه 22:45 معراج MRJ2841 شیراز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
دو شنبه 22:45 آسمان IRC627 کرمانشاه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 22:45 کیش ایر KIS7088 بندرعباس ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 22:40 ماهان IRM1052 کرمان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ AB6
دو شنبه 22:35 وارش VRH5823 كيش ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
دو شنبه 22:30 ایران ایرتور IRB979 تبریز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 22:25 زاگرس IZG4056 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 22:20 وارش VRH5819 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
دو شنبه 21:55 زاگرس IZG4038 بندرعباس ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 22:20 ساها IRZ157 شیراز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
دو شنبه 22:15 ایران ایرتور IRB989 اهواز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 22:10 آتا TBZ5620 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 22:00 کارون KRU2605 اهواز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 21:55 آتا TBZ5624 شیراز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 21:50 ایران ایر IRA3313 اصفهان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
دو شنبه 21:50 کارون KRU2609 یزد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 21:45 وارش VRH5873 بوشهر ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
دو شنبه 21:40 ماهان IRM1048 بیرجند ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ RJ100
دو شنبه 21:35 آسمان IRC3963 اردبیل ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 21:30 وارش VRH5867 اصفهان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
دو شنبه 21:30 کیش ایر KIS7124 كيش ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 21:25 آسمان IRC855 شیراز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 21:15 قشم ایر QSM1241 قشم ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 21:00 ماهان IRM4536 سبزوار ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ RJ100
دو شنبه 21:00 آتا TBZ5605 تبریز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 21:00 تابان TBN6257 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ md88
دو شنبه 20:45 آسمان IRC823 عسلویه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
دو شنبه 20:45 آسمان IRC833 اهواز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
دو شنبه 20:35 آسمان IRC3931 زاهدان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 20:10 قشم ایر QSM1283 اصفهان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 20:05 آسمان IRC633 گرگان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 20:00 تابان TBN6246 اهواز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ md88
دو شنبه 19:45 ایران ایر IRA353 كيش ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
دو شنبه 19:40 زاگرس IZG4042 کرمان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
دو شنبه 19:40 زاگرس IZG4010 شیراز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 19:35 کاسپین CPN6985 كيش ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 19:35 زاگرس IZG4020 اهواز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
دو شنبه 19:25 سپهران SHI4333 بندرعباس ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
دو شنبه 19:15 ایران ایر IRA276 ارومیه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
دو شنبه 19:00 کاسپین CPN6951 یزد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 18:45 کارون KRU2607 اهواز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 19:00 کاسپین CPN023 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 18:50 کاسپین CPN6939 ماهشهر ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 18:45 آسمان IRC3725 یزد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
دو شنبه 18:45 ایران ایرتور IRB997 كيش ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 18:40 ماهان IRM1042 كيش ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A310
دو شنبه 18:35 قشم ایر QSM1272 تبریز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 18:30 ایران ایرتور IRB975 زاهدان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 18:35 قشم ایر QSM1290 کرمانشاه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 18:30 آتا TBZ5679 ارومیه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 18:15 قشم ایر QSM1269 قشم ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 18:15 ایران ایر IRA3402 اردبیل ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
دو شنبه 18:00 ماهان IRM4574 جیرفت ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 146-200
دو شنبه 18:00 ایران ایرتور IRB961 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 18:00 آتا TBZ5609 تبریز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 17:50 ماهان IRM1019 عسلویه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ AB6
دو شنبه 17:45 ایران ایرتور IRB913 بندرعباس ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 17:45 وارش VRH5821 كيش ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
دو شنبه 17:40 آسمان IRC3785 شیراز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 17:15 تابان TBN6341 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ md88
دو شنبه 17:15 ماهان IRM1034 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ AB6
دو شنبه 17:20 کیش ایر KIS7052 كيش ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 17:30 تابان TBN6264 كيش ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ md88
دو شنبه 17:35 ایران ایرتور IRB915 آبادان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 17:40 ساها IRZ171 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
دو شنبه 16:35 آسمان IRC3845 ایلام ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 16:35 کاسپین CPN045 كيش ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 17:00 آتا TBZ5603 تبریز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 17:00 آتا TBZ5676 ارومیه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 16:30 ماهان IRM4573 ایلام ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ RJ100
دو شنبه 16:30 وارش VRH5825 كيش ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
دو شنبه 16:25 معراج MRJ2805 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
دو شنبه 16:25 قشم ایر QSM1276 ارومیه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 16:20 زاگرس IZG4002 كيش ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 16:15 کیش ایر KIS7054 كيش ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 16:10 ایران ایر IRA3311 اصفهان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
دو شنبه 16:05 آتا TBZ5692 قشم ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 16:00 آتا TBZ5614 اصفهان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 15:45 ایران ایر IRA320 خرم‌آباد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 15:30 آسمان IRC851 زاهدان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
دو شنبه 15:15 تابان TBN6255 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ md88
دو شنبه 15:15 آسمان IRC601 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 15:10 ایران ایر IRA3340 نوشهر ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
دو شنبه 15:00 کاسپین CPN027 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 15:00 ایران ایر IRA293 یزد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ AB3
دو شنبه 14:45 تابان TBN6223 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ md88
دو شنبه 14:45 زاگرس IZG4050 كيش ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
دو شنبه 14:45 وارش VRH5843 قشم ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
دو شنبه 14:30 آتا TBZ5688 بوشهر ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 14:30 معراج MRJ2824 تبریز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
دو شنبه 14:20 کاسپین CPN021 اهواز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 14:15 آسمان IRC847 شیراز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
دو شنبه 14:15 ایران ایرتور IRB965 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 13:15 ماهان IRM1088 شیراز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ RJ85
دو شنبه 13:20 ایران ایر IRA3330 رشت ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
دو شنبه 13:20 تابان TBN6221 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ md88
دو شنبه 13:50 ایران ایر IRA253 اصفهان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
دو شنبه 14:00 کاسپین CPN6925 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 14:15 ایران ایر IRA327 لارستان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
دو شنبه 14:10 ایران ایر IRA255 اصفهان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A319
دو شنبه 13:00 آسمان IRC861 آبادان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 13:00 زاگرس IZG4032 چابهار ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 12:50 آسمان IRC859 ارومیه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 12:40 آسمان IRC3711 اردبیل ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
دو شنبه 12:30 ماهان IRM1054 کرمان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ AB6
دو شنبه 12:25 ایران ایر IRA233 شیراز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 12:20 ماهان IRM4568 بجنورد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ RJ100
دو شنبه 12:25 ایران ایر IRA3357 گرگان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
دو شنبه 12:20 ایران ایر IRA3400 اردبیل ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
دو شنبه 12:15 کاسپین CPN6991 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 12:10 ماهان IRM4521 گچساران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ RJ100
دو شنبه 12:00 کارون KRU2505 خارگ ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 12:00 تابان TBN6260 ماکو ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ md88
دو شنبه 11:50 ایران ایر IRA217 بیرجند ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A319
دو شنبه 11:50 ایران ایر IRA3327 جهرم ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
دو شنبه 11:50 تابان TBN6329 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ md88
دو شنبه 11:45 قشم ایر QSM1292 سنندج ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 11:40 ایران ایر IRA3304 خوی ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR
دو شنبه 11:20 آتا TBZ5636 اهواز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 11:15 ماهان IRM1094 بندرعباس ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 747
دو شنبه 11:15 آسمان IRC821 عسلویه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
دو شنبه 11:15 آسمان IRC3772 شیراز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 11:10 ماهان IRM1017 عسلویه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A310
دو شنبه 11:05 کاسپین CPN039 شیراز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 11:00 آتا TBZ5607 تبریز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 10:30 ماهان IRM4532 اصفهان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ RJ100
دو شنبه 10:10 آتا TBZ5711 کرمانشاه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 09:45 کاسپین CPN6937 ماهشهر ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 09:40 معراج MRJ2817 عسلویه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
دو شنبه 09:35 ایران ایر IRA3350 ایلام ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
دو شنبه 09:30 ایران ایر IRA3414 دزفول ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR
دو شنبه 09:25 آسمان IRC863 یزد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
دو شنبه 09:15 ایران ایرتور IRB937 تبریز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 09:15 وارش VRH5837 شیراز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
دو شنبه 08:50 آسمان IRC3915 بوشهر ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 09:00 وارش VRH5853 اهواز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
دو شنبه 09:00 آتا TBZ5626 یزد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 09:00 قشم ایر QSM1331 قشم ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 08:45 آسمان IRC841 ایلام ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 08:45 آسمان IRC839 سنندج ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 08:35 آتا TBZ5667 تبریز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 08:10 قشم ایر QSM1295 گرگان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 08:10 سپهران SHI4311 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
دو شنبه 08:10 ایران ایر IRA3322 رامسر ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
دو شنبه 08:05 زاگرس IZG4016 اهواز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 08:00 قشم ایر QSM1211 اهواز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 08:00 کاسپین CPN035 اصفهان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 07:50 ایران ایر IRA3408 کرمانشاه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
دو شنبه 07:45 تابان TBN6290 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ md88
دو شنبه 07:40 وارش VRH5815 بندرعباس ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
دو شنبه 07:40 ماهان IRM1062 سیرجان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ RJ100
دو شنبه 07:30 ایران ایرتور IRB969 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 07:30 آتا TBZ5678 ارومیه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 07:30 تابان TBN6251 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ md88
دو شنبه 07:30 تابان TBN6286 کرمان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ md88
دو شنبه 07:10 ماهان IRM1050 کرمان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ AB6
دو شنبه 06:50 آتا TBZ5699 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 07:00 قشم ایر QSM1289 اصفهان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 06:30 ماهان IRM4530 اصفهان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ RJ100
دو شنبه 06:45 ماهان IRM1038 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ AB6
دو شنبه 06:25 آسمان IRC3768 شیراز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 23:55 ماهان IRM4592 بندرعباس ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A310
یکشنبه 23:55 ماهان IRM1036 مشهد ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 747
یکشنبه 23:55 کاسپین CPN041 مشهد ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 23:55 ایران ایر IRA299 یزد ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A320
یکشنبه 23:55 قشم ایر QSM1217 آبادان ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 23:50 ایران ایر IRA3416 دزفول ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
یکشنبه 23:50 آتا TBZ5682 بندرعباس ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 23:45 ایران ایرتور IRB985 شیراز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 23:45 ایران ایرتور IRB963 مشهد ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 23:45 کیش ایر KIS7080 كيش ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 23:45 آسمان IRC627 کرمانشاه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 23:40 ایران ایر IRA213 بیرجند/مشهد ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 23:35 زاگرس IZG4048 زاهدان ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 23:25 قشم ایر QSM1219 بوشهر ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 23:30 وارش VRH5873 بوشهر ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
یکشنبه 23:25 کیش ایر KIS7124 كيش ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 23:20 ایران ایر IRA244 رشت ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A320
یکشنبه 23:15 وارش VRH5815 بندرعباس ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
یکشنبه 22:55 ایران ایر IRA3447 شیراز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
یکشنبه 22:55 ایران ایر IRA3313 اصفهان ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
یکشنبه 22:50 ایران ایر IRA278 ارومیه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A319
یکشنبه 22:45 ایران ایرتور IRB8097 كيش ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 22:40 ماهان IRM1052 کرمان ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ AB6
یکشنبه 22:40 ماهان IRM1061 اهواز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A310
یکشنبه 22:40 ایران ایر IRA3410 کرمانشاه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
یکشنبه 22:35 آسمان IRC861 آبادان ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 22:30 کارون KRU2611 دزفول ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 22:25 آسمان IRC3725 یزد ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A320
یکشنبه 22:25 زاگرس IZG4056 مشهد ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 22:25 ایران ایر IRA3359 گرگان ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
یکشنبه 22:20 ساها IRZ157 شیراز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
یکشنبه 22:20 وارش VRH5837 شیراز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
یکشنبه 22:20 آتا TBZ5636 اهواز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 22:10 آسمان IRC859 ارومیه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 22:05 زاگرس IZG4070 كيش ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 22:00 آسمان IRC3778 شیراز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 21:55 تابان TBN6341 مشهد ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 22:00 قشم ایر QSM1225 كيش ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 21:30 کیش ایر KIS7128 كيش ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 21:35 ایران ایرتور IRB971 بوشهر ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 320
یکشنبه 21:45 ایران ایرتور IRB913 بندرعباس ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 21:25 ایران ایر IRA469 مشهد ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A320
یکشنبه 21:20 آتا TBZ5624 شیراز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 21:15 قشم ایر QSM1305 عسلویه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 21:05 تابان TBN6246 اهواز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 20:50 فلای پرشیا FPI7404 شیراز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ B737
یکشنبه 21:00 آتا TBZ5605 تبریز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 20:45 آسمان IRC823 عسلویه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A320
یکشنبه 20:30 کارون KRU2615 اهواز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 20:25 زاگرس IZG4020 اهواز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A320
یکشنبه 20:20 کاسپین CPN6909 شیراز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 20:20 آتا TBZ5620 مشهد ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 20:15 قشم ایر QSM1241 قشم ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 20:10 ایران ایرتور IRB947 تبریز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 20:05 آسمان IRC3963 اردبیل ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 19:40 زاگرس IZG4010 شیراز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 19:40 زاگرس IZG4042 کرمان ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 19:25 کیش ایر KIS7084 یزد ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 19:10 قشم ایر QSM1283 اصفهان ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 19:00 کاسپین CPN6939 ماهشهر ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 19:00 ایران ایر IRA427 شیراز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 18:45 کارون KRU2619 اهواز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 18:35 ماهان IRM1042 كيش ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A310
یکشنبه 18:35 ایران ایر IRA215 قشم ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A320
یکشنبه 18:35 قشم ایر QSM1237 شیراز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 18:30 ایران ایرتور IRB961 مشهد ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 18:20 ایران ایر IRA3402 اردبیل ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
یکشنبه 18:15 ماهان IRM1007 خرم‌آباد ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 146-200
یکشنبه 18:10 تابان TBN6257 مشهد ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 17:55 آسمان IRC601 مشهد ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 17:40 ساها IRZ171 مشهد ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
یکشنبه 17:20 ماهان IRM1054 کرمان ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ AB6
یکشنبه 17:00 آتا TBZ5603 تبریز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 16:55 ماهان IRM4588 شیراز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ RJ100
یکشنبه 16:45 کاسپین CPN6915 عسلویه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 16:40 کاسپین CPN031 تبریز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 16:40 ایران ایر IRA3322 رامسر ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
یکشنبه 16:35 ایران ایرتور IRB8019 چابهار ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 16:35 ایران ایرتور IRB8075 بیرجند ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A320
یکشنبه 16:30 ماهان IRM4573 ایلام ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ RJ100
یکشنبه 16:30 کاسپین CPN033 کرمانشاه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 16:25 قشم ایر QSM1290 کرمانشاه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 16:20 زاگرس IZG4002 كيش ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 16:15 آسمان IRC645 بندرعباس ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
یکشنبه 16:15 کیش ایر KIS7054 كيش ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 15:55 ایران ایر IRA3354 آبادان ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
یکشنبه 16:00 آتا TBZ5607 تبریز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 15:40 ماهان IRM1017 عسلویه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A310
یکشنبه 15:30 آسمان IRC851 زاهدان ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A320
یکشنبه 15:25 ایران ایر IRA463 مشهد ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 15:20 معراج MRJ2841 شیراز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A320
یکشنبه 15:15 کیش ایر KIS7092 عسلویه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 15:10 ایران ایر IRA383 زاهدان/چابهار ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 14:45 ماهان IRM4551 خارگ ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ RJ85
یکشنبه 15:10 ایران ایر IRA3330 رشت ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
یکشنبه 15:00 پويا PYA2344 لامرد ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ EMB145
یکشنبه 14:45 زاگرس IZG4050 كيش ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 14:40 آسمان IRC3843 سیری ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 14:30 ایران ایر IRA3335 اصفهان ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR
یکشنبه 14:05 کاسپین CPN025 مشهد ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 737
یکشنبه 13:55 قشم ایر QSM1272 تبریز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 13:55 ایران ایر IRA494 اردبیل ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A320
یکشنبه 13:50 قشم ایر QSM1295 گرگان ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ RJ100
یکشنبه 13:45 وارش VRH5819 مشهد ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
یکشنبه 13:40 ایران ایر IRA295 یزد ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A320
یکشنبه 13:40 آسمان IRC817 بجنورد ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 13:05 زاگرس IZG4032 چابهار ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A320
یکشنبه 12:55 ایران ایر IRA3346 گچساران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
یکشنبه 12:45 ماهان IRM1028 طبس ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ RJ100
یکشنبه 12:40 کارون KRU2523 بهرگان/شیراز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 12:15 ایران ایر IRA446 تبریز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A320
یکشنبه 11:45 ایران ایر IRA3438 ماکو ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR
یکشنبه 11:40 کیش ایر KIS7104 آبادان ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 11:30 ایران ایرتور IRB975 زاهدان ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 11:30 آتا TBZ5711 کرمانشاه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 737
یکشنبه 11:15 ایران ایرتور IRB993 عسلویه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 320
یکشنبه 10:55 ایران ایر IRA406 بوشهر ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A320
یکشنبه 10:20 آتا TBZ5614 اصفهان ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 10:10 ایران ایر IRA310 اهواز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ AB3
یکشنبه 10:05 معراج MRJ2824 تبریز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A320
یکشنبه 09:50 ایران ایر IRA425 شیراز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A319
یکشنبه 09:50 قشم ایر QSM1231 ماهشهر ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 09:45 ایران ایرتور IRB957 اهواز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 09:40 ایران ایر IRA3311 اصفهان ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
یکشنبه 09:30 ایران ایر IRA3414 دزفول ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR
یکشنبه 09:35 ایران ایر IRA3350 ایلام ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
یکشنبه 09:40 آسمان IRC3869 لاوان ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 09:30 ایران ایر IRA272 ارومیه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A320
یکشنبه 09:25 زاگرس IZG4058 بندرعباس ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A320
یکشنبه 09:05 آسمان IRC3915 بوشهر ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 08:45 وارش VRH5853 اهواز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
یکشنبه 08:40 زاگرس IZG4054 ایلام ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 08:30 ماهان IRM4587 اهواز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ RJ85
یکشنبه 08:30 تابان TBN6286 کرمان ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 08:20 آتا TBZ5667 تبریز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 08:15 تابان TBN6221 مشهد ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 08:10 کاسپین CPN6951 یزد ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 08:05 زاگرس IZG4016 اهواز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 08:00 قشم ایر QSM1211 اهواز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 07:50 ایران ایر IRA3408 کرمانشاه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
یکشنبه 07:40 ماهان IRM1062 سیرجان ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ RJ100
یکشنبه 07:35 آتا TBZ5678 ارومیه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 737
یکشنبه 07:30 ایران ایرتور IRB969 مشهد ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 07:25 کاسپین CPN029 مشهد ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 07:10 ماهان IRM1050 کرمان ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ AB6
یکشنبه 06:50 آتا TBZ5699 مشهد ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 07:00 آتا TBZ5601 تبریز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 06:45 کارون KRU2621 اهواز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 06:25 آسمان IRC3768 شیراز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 06:30 ماهان IRM4530 اصفهان ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ RJ100

فرودگاه مهرآباد / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
دو شنبه 23:30 زاگرس IZG4057 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 23:40 ماهان IRM1053 کرمان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ AB6
دو شنبه 23:10 آتا TBZ5619 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 22:55 آتا TBZ5677 ارومیه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 22:40 کارون KRU2604 اهواز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 22:40 تابان TBN6258 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ md88
دو شنبه 22:15 کیش ایر KIS7125 كيش ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 22:10 ماهان IRM4531 اصفهان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ RJ100
دو شنبه 22:00 آتا TBZ5606 تبریز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 21:45 ماهان IRM1063 سیرجان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ RJ100
دو شنبه 21:30 سپهران SHI4310 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
دو شنبه 21:20 کاسپین CPN028 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 21:00 وارش VRH5814 بندرعباس ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
دو شنبه 20:40 ایران ایر IRA419 اهواز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
دو شنبه 20:40 زاگرس IZG4071 كيش ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 20:15 قشم ایر QSM1236 شیراز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ RJ100
دو شنبه 20:15 ایران ایرتور IRB946 تبریز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 20:10 کاسپین CPN048 شیراز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 20:10 آتا TBZ5695 آبادان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 20:05 تابان TBN6256 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ md88
دو شنبه 20:00 ایران ایر IRA289 کرمانشاه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
دو شنبه 20:00 کاسپین CPN018 اهواز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 19:50 وارش VRH5840 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
دو شنبه 19:45 آسمان IRC626 کرمانشاه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 19:45 ایران ایرتور IRB984 شیراز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 19:35 آتا TBZ5613 اصفهان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 19:40 ماهان IRM1037 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 747
دو شنبه 19:35 وارش VRH5832 آبادان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
دو شنبه 19:30 قشم ایر QSM1218 بوشهر ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 19:30 ایران ایرتور IRB962 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 19:25 کارون KRU2608 یزد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 19:20 ماهان IRM4593 بندرعباس ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ AB6
دو شنبه 19:10 ایران ایر IRA3417 دزفول ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-320
دو شنبه 19:05 معراج MRJ2820 كيش ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
دو شنبه 19:05 تابان TBN6222 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ md88
دو شنبه 19:00 آتا TBZ5610 تبریز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 18:55 زاگرس IZG4049 زاهدان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 18:50 ایران ایرتور IRB988 اهواز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 18:50 ساها IRZ156 شیراز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
دو شنبه 18:40 آسمان IRC3962 اردبیل ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 18:30 تابان TBN6324 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ md88
دو شنبه 18:30 وارش VRH5866 اصفهان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
دو شنبه 18:20 ماهان IRM1055 کرمان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ AB6
دو شنبه 18:20 آتا TBZ5623 شیراز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 18:15 کیش ایر KIS7089 بندرعباس ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 18:10 تابان TBN6254 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ md88
دو شنبه 18:00 آتا TBZ5604 تبریز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 18:00 وارش VRH5822 كيش ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
دو شنبه 17:55 وارش VRH5872 بوشهر ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
دو شنبه 17:50 آتا TBZ5675 ارومیه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 17:45 ماهان IRM4537 سبزوار ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ BAE146
دو شنبه 17:40 زاگرس IZG4039 بندرعباس ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 17:35 معراج MRJ2814 چابهار ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
دو شنبه 17:35 آسمان IRC854 شیراز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 17:30 ماهان IRM1049 بیرجند ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ RJ100
دو شنبه 17:25 قشم ایر QSM1282 اصفهان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 17:20 کیش ایر KIS7081 كيش ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 17:05 تابان TBN6245 اهواز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ md88
دو شنبه 17:00 کاسپین CPN6908 شیراز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 16:40 ایران ایر IRA3333 رشت ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR
دو شنبه 16:30 آسمان IRC822 عسلویه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
دو شنبه 16:35 زاگرس IZG4021 اهواز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 16:15 آسمان IRC3930 زاهدان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 16:05 زاگرس IZG4011 شیراز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 16:00 کاسپین CPN6950 یزد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 16:05 کارون KRU2606 اهواز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 16:00 تابان TBN6224 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ md88
دو شنبه 15:55 زاگرس IZG4043 کرمان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
دو شنبه 15:50 کاسپین CPN6938 ماهشهر ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 15:45 ایران ایر IRA277 ارومیه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
دو شنبه 15:40 آتا TBZ5680 ارومیه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 15:35 آسمان IRC3724 یزد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
دو شنبه 15:30 ایران ایر IRA254 اصفهان/آبادان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A319
دو شنبه 15:20 قشم ایر QSM1273 تبریز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 15:15 آسمان IRC602 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
دو شنبه 15:15 ایران ایر IRA352 كيش ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
دو شنبه 14:55 ایران ایر IRA3318 ساری ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR
دو شنبه 14:45 ایران ایر IRA3403 اردبیل ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-320
دو شنبه 14:35 آتا TBZ5627 اهواز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 14:35 ایران ایر IRA3312 اصفهان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR
دو شنبه 14:20 ماهان IRM1043 كيش ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A310
دو شنبه 14:05 معراج MRJ2840 شیراز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
دو شنبه 14:05 ایران ایرتور IRB914 آبادان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 14:00 ایران ایر IRA256 بندرعباس ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 14:00 آسمان IRC632 گرگان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 13:50 آسمان IRC3784 شیراز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 13:50 تابان TBN6342 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ md88
دو شنبه 13:40 آسمان IRC3844 ایلام ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 13:35 ساها IRZ170 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
دو شنبه 13:30 ایران ایر IRA3445 تبریز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
دو شنبه 13:30 ایران ایرتور IRB974 زاهدان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 13:20 ماهان IRM4575 جیرفت ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 146-200
دو شنبه 13:10 ماهان IRM4572 ایلام ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ RJ100
دو شنبه 13:05 تابان TBN6263 كيش ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ md88
دو شنبه 13:00 ماهان IRM1035 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ AB6
دو شنبه 13:00 قشم ایر QSM1277 ارومیه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 12:50 کیش ایر KIS7053 كيش ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 12:45 ایران ایر IRA321 خرم‌آباد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 12:30 آتا TBZ5698 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 12:25 قشم ایر QSM1240 قشم ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 12:20 آسمان IRC832 اهواز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
دو شنبه 12:15 آسمان IRC3773 شیراز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 12:00 آتا TBZ5608 تبریز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 12:00 زاگرس IZG4003 كيش ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 11:50 وارش VRH5824 كيش ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
دو شنبه 11:40 کاسپین CPN026 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 11:25 آتا TBZ5691 قشم ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 11:10 کاسپین CPN6984 كيش ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 11:00 معراج MRJ2825 تبریز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
دو شنبه 10:35 ایران ایرتور IRB978 تبریز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 10:30 آتا TBZ5687 بوشهر ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 10:30 ایران ایر IRA3323 رامسر ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR
دو شنبه 10:25 آسمان IRC846 شیراز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
دو شنبه 10:25 وارش VRH5842 قشم ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
دو شنبه 10:20 ایران ایر IRA3331 رشت ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-320
دو شنبه 10:00 ایران ایرتور IRB964 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 09:50 آسمان IRC858 ارومیه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 09:45 آسمان IRC860 آبادان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 09:40 آسمان IRC3710 اردبیل ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
دو شنبه 09:30 ماهان IRM1089 شیراز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ RJ85
دو شنبه 09:05 تابان TBN6259 ماکو ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ md88
دو شنبه 09:00 ماهان IRM4569 بجنورد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ RJ100
دو شنبه 09:00 قشم ایر QSM1293 سنندج ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 08:55 سپهران SHI4332 بندرعباس ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
دو شنبه 08:50 ایران ایر IRA3356 گرگان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
دو شنبه 08:50 وارش VRH5820 كيش ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
دو شنبه 08:50 ایران ایر IRA3401 اردبیل ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
دو شنبه 08:45 قشم ایر QSM1268 قشم ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 08:45 تابان TBN6291 اصفهان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ md88
دو شنبه 08:35 ایران ایرتور IRB968 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 08:35 کاسپین CPN6924 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 08:25 تابان TBN6328 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ md88
دو شنبه 08:20 ماهان IRM4520 گچساران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ RJ100
دو شنبه 08:20 آتا TBZ5635 اهواز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 08:15 وارش VRH5818 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
دو شنبه 08:10 ماهان IRM1051 کرمان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ AB6
دو شنبه 08:10 ایران ایر IRA3351 اصفهان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
دو شنبه 08:05 آتا TBZ5602 تبریز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 08:05 ایران ایر IRA3426 یزد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR
دو شنبه 08:00 ایران ایر IRA216 بیرجند ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A319
دو شنبه 13:15 ماهان IRM1018 عسلویه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ AB6
دو شنبه 07:45 کاسپین CPN038 شیراز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 07:35 زاگرس IZG4033 چابهار ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 07:30 ماهان IRM4533 اصفهان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ RJ85
دو شنبه 07:15 ایران ایر IRA3305 خوی ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR
دو شنبه 07:05 ایران ایر IRA260 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A319
دو شنبه 07:10 ایران ایر IRA292 یزد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ AB3
دو شنبه 07:15 ایران ایرتور IRB960 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 07:30 آسمان IRC600 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 07:25 آسمان IRC3769 شیراز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 07:20 آتا TBZ5710 کرمانشاه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 07:00 ایران ایر IRA3341 نوشهر ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-320
دو شنبه 07:00 آسمان IRC820 عسلویه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
دو شنبه 06:50 معراج MRJ2804 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
دو شنبه 06:40 زاگرس IZG4051 كيش ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
دو شنبه 06:35 کاسپین CPN6936 ماهشهر ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 06:30 ایران ایرتور IRB996 كيش ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 06:20 کیش ایر KIS7055 كيش ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 06:25 وارش VRH5852 اهواز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
دو شنبه 06:25 ماهان IRM1016 عسلویه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A310
دو شنبه 06:15 آسمان IRC862 یزد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ B737
دو شنبه 06:15 ایران ایر IRA3326 جهرم ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR
دو شنبه 06:10 کارون KRU2504 خارگ ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 06:10 ایران ایر IRA252 اصفهان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
دو شنبه 06:05 آسمان IRC838 سنندج ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 06:05 ایران ایر IRA326 لارستان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
دو شنبه 06:00 آسمان IRC850 زاهدان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
دو شنبه 06:00 ایران ایرتور IRB956 اهواز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 05:55 ایران ایر IRA3415 دزفول ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-320
دو شنبه 05:50 ایران ایر IRA3351 ایلام ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR
دو شنبه 05:45 ماهان IRM1095 بندرعباس ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 747
دو شنبه 05:45 ایران ایر IRA265 آبادان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
دو شنبه 05:10 زاگرس IZG4017 اهواز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ md88
دو شنبه 05:15 وارش VRH5836 شیراز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
دو شنبه 05:15 قشم ایر QSM1294 گرگان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 05:20 کاسپین CPN020 اهواز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 05:25 تابان TBN6285 کرمان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ md88
دو شنبه 05:25 آسمان IRC3914 بوشهر ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 05:25 ایران ایرتور IRB936 تبریز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 05:30 معراج MRJ2816 عسلویه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
دو شنبه 05:35 آتا TBZ5668 تبریز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 05:40 آسمان IRC840 ایلام ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 04:45 قشم ایر QSM1210 اهواز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ RJ100
دو شنبه 04:05 ایران ایر IRA232 شیراز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 04:20 ایران ایر IRA3409 کرمانشاه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-320
یکشنبه 23:45 ماهان IRM1053 کرمان 19 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ AB6
یکشنبه 23:35 زاگرس IZG4057 مشهد 5 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 23:00 آسمان IRC3779 شیراز 28 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 22:50 آتا TBZ5677 ارومیه 17, 18 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 22:50 تابان TBN6342 مشهد 8 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 22:15 کیش ایر KIS7129 كيش 8 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 22:10 ماهان IRM4531 اصفهان 22 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ RJ100
یکشنبه 22:00 آتا TBZ5606 تبریز 15, 16 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 21:50 فلای پرشیا FPI7405 شیراز 18 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ B737
یکشنبه 21:45 ماهان IRM1063 سیرجان 20 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ RJ100
یکشنبه 21:30 کارون KRU2614 اهواز 26, 27 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 21:40 آتا TBZ5619 مشهد 17, 18 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 21:15 ایران ایرتور IRB984 شیراز 9, 10 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 21:25 کاسپین CPN028 مشهد 16 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 20:50 آسمان IRC626 کرمانشاه 26 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 19:55 قشم ایر QSM1218 بوشهر 23, 24 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 20:35 ایران ایر IRA298 یزد 7, 8 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A320
یکشنبه 20:25 وارش VRH5872 بوشهر 6 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
یکشنبه 20:20 کیش ایر KIS7125 كيش 8 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 20:15 ایران ایر IRA3417 دزفول 11 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-320
یکشنبه 19:50 ایران ایرتور IRB960 مشهد 12, 13, 14 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ AB6
یکشنبه 19:40 ماهان IRM1037 مشهد 18 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 747
یکشنبه 19:30 ایران ایر IRA279 ارومیه 9, 10 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ a320
یکشنبه 19:25 کارون KRU2610 دزفول 28, 29 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 19:25 آتا TBZ5635 اهواز 15, 16 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 19:20 ماهان IRM4593 بندرعباس 23 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ AB6
یکشنبه 19:20 آسمان IRC860 آبادان 27 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 19:10 ایران ایر IRA3411 کرمانشاه 7 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-320
یکشنبه 18:55 زاگرس IZG4049 زاهدان 4 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 18:55 وارش VRH5814 بندرعباس 7 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
یکشنبه 18:40 ساها IRZ156 شیراز 14 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
یکشنبه 18:40 آسمان IRC858 ارومیه 25 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 18:30 تابان TBN6222 مشهد 6 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 18:25 قشم ایر QSM1224 كيش 21, 22 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 18:30 وارش VRH5836 شیراز 6 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
یکشنبه 18:20 ماهان IRM1055 کرمان 21 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ AB6
یکشنبه 18:00 آتا TBZ5604 تبریز 17, 18 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 18:05 تابان TBN6245 اهواز 8 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 17:50 آتا TBZ5623 شیراز 15, 16 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 17:45 زاگرس IZG4071 كيش 3 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 17:40 قشم ایر QSM1304 عسلویه 23, 24 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 17:35 ایران ایرتور IRB970 بوشهر 9, 10 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A320
یکشنبه 17:35 زاگرس IZG4021 اهواز 5 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 17:25 ایران ایر IRA468 مشهد 5, 6 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A320
یکشنبه 17:15 کیش ایر KIS7081 كيش 7 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 17:10 آسمان IRC3962 اردبیل 28 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 17:10 کاسپین CPN6908 شیراز 14 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 17:05 ایران ایرتور IRB946 تبریز 12, 13, 14 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ AB6
یکشنبه 16:25 کیش ایر KIS7085 یزد 8 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 16:35 ایران ایر IRA212 بیرجند/مشهد 7, 8 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 16:30 کاسپین CPN040 مشهد 12 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 16:25 آسمان IRC822 عسلویه 26 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A320
یکشنبه 16:15 قشم ایر QSM1282 اصفهان 21, 22 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 16:10 زاگرس IZG4011 شیراز 4 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 16:05 ایران ایرتور IRB912 بندرعباس 9, 10 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 16:05 ماهان IRM1060 اهواز 19 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A310
یکشنبه 16:00 کاسپین CPN6938 ماهشهر 17 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 15:55 زاگرس IZG4043 کرمان 3 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A320
یکشنبه 15:55 کارون KRU2618 اهواز 26, 27 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 15:55 قشم ایر QSM1216 آبادان 23, 24 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 15:35 آسمان IRC3724 یزد 27 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A320
یکشنبه 15:20 ایران ایر IRA426 شیراز 13, 14 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 15:15 ایران ایر IRA3312 اصفهان 5 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR
یکشنبه 15:00 ماهان IRM1008 خرم‌آباد 22 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 146-200
یکشنبه 13:45 ایران ایر IRA214 قشم 13, 14 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A320
یکشنبه 13:50 قشم ایر QSM1291 کرمانشاه 21, 22 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 13:55 ایران ایر IRA245 رشت 9, 10 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A320
یکشنبه 14:10 ماهان IRM1043 كيش 20 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A310
یکشنبه 14:35 ایران ایر IRA3358 گرگان 1 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-320
یکشنبه 14:50 ایران ایر IRA3403 اردبیل 3 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-320
یکشنبه 13:40 ساها IRZ170 مشهد 12 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
یکشنبه 13:10 ماهان IRM4572 ایلام 18 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ RJ100
یکشنبه 13:35 آتا TBZ5681 بندرعباس 17, 18 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 13:05 آتا TBZ5608 تبریز 19, 20 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 12:35 آتا TBZ5698 مشهد 15, 16 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 12:45 کیش ایر KIS7053 كيش 8 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 12:30 ایران ایرتور IRB8074 بیرجند 9, 10 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 320
یکشنبه 12:20 ایران ایرتور IRB8096 كيش 7, 8 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 12:10 زاگرس IZG4003 كيش 5 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 11:40 ایران ایر IRA462 مشهد 5, 6 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 11:35 ایران ایرتور IRB8018 چابهار 13, 14 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 11:15 معراج MRJ2840 شیراز 15, 16 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A320
یکشنبه 11:20 قشم ایر QSM1294 گرگان 17, 18 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ RJ100
یکشنبه 11:05 ایران ایر IRA3334 اصفهان 11 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR
یکشنبه 11:00 قشم ایر QSM1240 قشم 21, 22 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 10:40 آسمان IRC816 بجنورد 25 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 10:25 ایران ایر IRA495 اردبیل 9 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A320
یکشنبه 10:20 ایران ایر IRA294 یزد 13, 14 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A320
یکشنبه 10:15 وارش VRH5818 مشهد 7 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
یکشنبه 10:05 آسمان IRC600 مشهد 28 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 09:15 کاسپین CPN032 کرمانشاه 16 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 09:50 ماهان IRM1081 مشهد 23 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A310
یکشنبه 09:15 قشم ایر QSM1236 شیراز 21, 22 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 09:05 ماهان IRM1029 طبس 21 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ BAE146
یکشنبه 08:45 ایران ایرتور IRB968 مشهد 13, 14 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 08:10 کیش ایر KIS7105 آبادان 8 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 08:35 ایران ایر IRA3347 گچساران 7 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
یکشنبه 08:30 آتا TBZ5710 کرمانشاه 19, 20 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 737
یکشنبه 08:10 ماهان IRM1051 کرمان 19 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ AB6
یکشنبه 08:25 کاسپین CPN030 تبریز 13 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 08:05 ایران ایر IRA3323 رامسر 9 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR
یکشنبه 07:55 آتا TBZ5602 تبریز 17, 18 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 07:55 پويا PYA2343 لامرد 14 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ EMB145
یکشنبه 07:45 کاسپین CPN6914 عسلویه 15 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 07:45 کارون KRU2620 اهواز 28, 29 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 07:40 ایران ایرتور IRB962 مشهد 12, 13, 14 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ AB6
یکشنبه 07:35 ماهان IRM4589 شیراز 24 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ RJ100
یکشنبه 07:30 آتا TBZ5613 اصفهان 15, 16 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 07:25 آسمان IRC3769 شیراز 26 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 07:20 کیش ایر KIS7093 عسلویه 9 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 07:15 ایران ایر IRA3355 آبادان 5 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR
یکشنبه 07:10 ایران ایر IRA407 بوشهر 3, 4 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A320
یکشنبه 07:05 ایران ایر IRA382 زاهدان/چابهار 1, 2 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 07:05 ایران ایرتور IRB974 زاهدان 7, 8 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 07:00 ایران ایر IRA3331 رشت ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-320
یکشنبه 06:55 معراج MRJ2825 تبریز 19, 20 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A320
یکشنبه 06:40 زاگرس IZG4033 چابهار 4 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A320
یکشنبه 06:50 ایران ایرتور IRB992 عسلویه 9, 10 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 320
یکشنبه 06:50 ایران ایر IRA3439 ماکو 11 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR
یکشنبه 06:50 کارون KRU2522 شیراز/بهرگان 26, 27 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 06:35 قشم ایر QSM1230 ماهشهر 21, 22 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 06:35 ماهان IRM1016 عسلویه 22 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A310
یکشنبه 06:30 ایران ایرتور IRB956 اهواز 13, 14 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 06:30 زاگرس IZG4051 كيش 3 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 06:25 آسمان IRC3842 سیری 27 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 06:25 کاسپین CPN024 مشهد 12 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 737
یکشنبه 06:20 ایران ایر IRA311 اهواز 5, 6 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ AB3
یکشنبه 06:20 کیش ایر KIS7055 كيش 8 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 06:15 آسمان IRC644 بندرعباس 25 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
یکشنبه 06:15 ایران ایر IRA3310 اصفهان 12 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR
یکشنبه 06:10 ایران ایر IRA424 شیراز 3, 4 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A319
یکشنبه 06:00 ایران ایر IRA273 ارومیه 1, 2 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A320
یکشنبه 06:00 آسمان IRC850 زاهدان 28 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A320
یکشنبه 05:55 ایران ایر IRA3415 دزفول 11 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-320
یکشنبه 05:50 ایران ایر IRA3351 ایلام 7 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR
یکشنبه 05:40 قشم ایر QSM1273 تبریز 23, 24 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 05:35 کاسپین CPN6950 یزد 13 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 05:35 آسمان IRC3868 لاوان 26 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 05:30 آسمان IRC3914 بوشهر 24 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 05:20 زاگرس IZG4055 ایلام 4 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 05:20 آتا TBZ5668 تبریز 15, 16 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 05:25 زاگرس IZG4017 اهواز 5 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ md88
یکشنبه 05:30 وارش VRH5852 اهواز 6 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
یکشنبه 05:15 تابان TBN6285 کرمان 6 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 05:10 ماهان IRM4550 خارگ 20 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ RJ85
یکشنبه 05:05 ماهان IRM4586 اهواز 18 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ RJ85
یکشنبه 05:05 زاگرس IZG4059 بندرعباس 3 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A320
دو شنبه 12:45 ایران ایرتور IRB912 بندرعباس ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83

فرودگاه مهرآباد / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه مهرآباد / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه مشهد / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
دو شنبه 23:55 ایران ایرتور IRB925 شیراز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 23:00 سپهران SHI4310 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ B737
دو شنبه 21:00 ایران ایرتور IRB962 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A300-600
دو شنبه 22:30 کاسپین CPN028 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 21:10 ماهان IRM1037 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A300-600
دو شنبه 20:25 تابان TBN6328 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-500
دو شنبه 19:45 ایران ایرتور IRB901 تبریز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 19:40 آتا TBZ5661 كيش ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-500
دو شنبه 19:40 تابان TBN6222 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 18:50 ایران ایر IRA390 اصفهان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A319
دو شنبه 18:45 ایران ایرتور IRB905 رشت ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 18:45 قشم ایر QSM1313 شیراز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ f100
دو شنبه 17:15 کاسپین CPN6959 اصفهان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-500
دو شنبه 16:15 وارش VRH5803 ساری ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ B737
دو شنبه 15:45 کیش ایر KIS7072 كيش ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 15:15 ایران ایرتور IRB999 كيش ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A300-600
دو شنبه 15:00 ساها IRZ170 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ B737
دو شنبه 14:45 قشم ایر QSM1205 كيش ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 14:45 زاگرس IZG4106 كيش ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 14:20 کاسپین CPN6919 شیراز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-500
دو شنبه 14:30 ماهان IRM1035 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A300-600
دو شنبه 14:15 کیش ایر KIS7048 كيش ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 13:50 آتا TBZ5698 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 13:45 سپهران SHI4342 بندرعباس ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ B737
دو شنبه 13:30 ایران ایرتور IRB968 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 12:50 کاسپین CPN026 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-500
دو شنبه 12:15 وارش VRH5818 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ B737
دو شنبه 11:20 ایران ایر IRA260 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A319
دو شنبه 10:40 ایران ایر IRA482 یزد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A300-600
دو شنبه 10:35 ایران ایر IRA3394 نوشهر ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72
دو شنبه 10:10 آسمان IRC852 زاهدان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
دو شنبه 09:50 ایران ایر IRA356 آبادان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A319
دو شنبه 09:45 کاسپین CPN6924 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-500
دو شنبه 08:35 ایران ایرتور IRB960 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A300-600
دو شنبه 07:55 ایران ایر IRA258 شیراز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 02:00 ایران ایرتور IRB977 آبادان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 00:55 زاگرس IZG4057 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 00:15 تابان TBN6342 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 22:50 سپهران SHI4334 كيش ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ B737
یکشنبه 22:40 آتا TBZ5619 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 737-500
یکشنبه 22:35 ماهان IRM1015 عسلویه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A310
یکشنبه 22:00 کاسپین CPN6905 اصفهان ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 737-500
یکشنبه 22:30 کاسپین CPN028 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 21:45 ایران ایرتور IRB943 اصفهان ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 21:15 ایران ایرتور IRB960 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A300-600
یکشنبه 21:10 ماهان IRM1037 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A300-600
یکشنبه 20:15 ایران ایرتور IRB945 بندرعباس ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 19:50 ایران ایر IRA212 تهران/بیرجند ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 19:40 تابان TBN6222 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 19:00 زاگرس IZG4132 چابهار ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 19:00 ایران ایر IRA468 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR
یکشنبه 18:35 آسمان IRC619 یزد ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 18:00 ایران ایر IRA3338 گرگان ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72
یکشنبه 18:00 آتا TBZ5638 ساری ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 737-500
یکشنبه 17:40 کاسپین CPN040 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 737-500
یکشنبه 17:30 کیش ایر KIS7072 كيش ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 16:40 سپهران SHI4322 عسلویه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ B737
یکشنبه 16:30 ایران ایرتور IRB901 تبریز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 16:25 آسمان IRC3969 اردبیل ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 15:45 ایران ایرتور IRB999 كيش ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A300-600
یکشنبه 15:40 آسمان IRC605 نوشهر ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 15:05 ساها IRZ170 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ B737
یکشنبه 14:45 زاگرس IZG4106 كيش ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 13:50 آتا TBZ5698 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 07:35 کاسپین CPN024 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 737-500
یکشنبه 09:00 ایران ایرتور IRB962 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A300-600
یکشنبه 13:10 ایران ایر IRA462 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A319
یکشنبه 12:15 ماهان IRM1059 کرمان ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A300-600
یکشنبه 12:05 ایران ایر IRA3420 رامسر ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72
یکشنبه 12:00 آتا TBZ5615 تبریز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 11:55 کاسپین CPN6959 اصفهان ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 737-500
یکشنبه 11:35 آسمان IRC3850 شیراز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 11:35 آسمان IRC600 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 11:30 وارش VRH5818 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ B737
یکشنبه 11:20 ماهان IRM1081 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A310
یکشنبه 10:10 آسمان IRC852 زاهدان ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A320
یکشنبه 10:10 ایران ایرتور IRB968 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82

فرودگاه مشهد / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
دو شنبه 22:30 ماهان IRM1036 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A300-600
دو شنبه 22:15 ایران ایرتور IRB963 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A300-600
دو شنبه 21:30 تابان TBN6257 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-500
دو شنبه 21:00 ایران ایرتور IRB954 اهواز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 21:00 زاگرس IZG4056 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 20:50 آتا TBZ5620 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-500
دو شنبه 20:45 تابان TBN6341 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 19:45 ایران ایرتور IRB924 شیراز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 19:45 قشم ایر QSM1312 شیراز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 19:35 ایران ایر IRA357 آبادان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A319
دو شنبه 18:15 کاسپین CPN027 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-500
دو شنبه 17:15 وارش VRH5819 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ B737
دو شنبه 16:45 کیش ایر KIS7073 كيش ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 16:30 ایران ایرتور IRB961 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A300-600
دو شنبه 16:00 ساها IRZ171 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ B737
دو شنبه 15:45 ماهان IRM1034 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A300-600
دو شنبه 15:30 قشم ایر QSM1204 كيش ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 15:20 کاسپین CPN6925 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-500
دو شنبه 15:15 کیش ایر KIS7049 كيش ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 14:50 آتا TBZ5662 كيش ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 14:45 سپهران SHI4343 بندرعباس ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ B737
دو شنبه 14:30 ایران ایرتور IRB900 تبریز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 13:50 کاسپین CPN6958 اصفهان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-500
دو شنبه 13:15 وارش VRH5802 ساری ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ B737
دو شنبه 12:10 ایران ایر IRA261 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A319
دو شنبه 11:25 ایران ایر IRA483 یزد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A300-600
دو شنبه 11:10 آسمان IRC853 زاهدان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
دو شنبه 11:10 ایران ایر IRA3395 نوشهر ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72
دو شنبه 10:45 ایران ایر IRA391 اصفهان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A319
دو شنبه 10:35 کاسپین CPN6918 شیراز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-500
دو شنبه 10:00 زاگرس IZG4107 كيش ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 09:45 ایران ایرتور IRB998 كيش ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A300-600
دو شنبه 07:00 تابان TBN6221 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 08:35 ایران ایر IRA259 شیراز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 09:00 ایران ایرتور IRB904 رشت ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 06:15 کاسپین CPN029 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 06:35 سپهران SHI4311 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ B737
دو شنبه 05:15 ماهان IRM1038 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A310
دو شنبه 05:30 آتا TBZ5699 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 05:00 ایران ایرتور IRB969 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 22:50 کاسپین CPN041 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 737-500
یکشنبه 22:30 ماهان IRM1036 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A300-600
یکشنبه 21:10 ایران ایرتور IRB976 آبادان ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 22:30 ایران ایرتور IRB963 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A300-600
یکشنبه 21:00 زاگرس IZG4056 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 20:45 تابان TBN6341 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 20:30 ایران ایر IRA213 بیرجند/تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 19:50 ایران ایر IRA469 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR
یکشنبه 19:15 آسمان IRC618 یزد 1, 2 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 19:00 آتا TBZ5620 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 737-500
یکشنبه 18:40 کاسپین CPN6904 اصفهان 7, 8 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 737-500
یکشنبه 18:35 ایران ایر IRA3339 گرگان ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72
یکشنبه 18:30 کیش ایر KIS7073 كيش ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 17:40 سپهران SHI4335 كيش 5, 6 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ B737
یکشنبه 15:00 آتا TBZ5637 ساری ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 737-500
یکشنبه 17:30 ایران ایرتور IRB942 اصفهان 15, 16 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 16:05 ساها IRZ171 تهران 7, 8 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ B737
یکشنبه 16:25 آسمان IRC601 تهران 1, 2 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 17:00 تابان TBN6257 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD.88
یکشنبه 17:00 ایران ایرتور IRB961 تهران 17, 18, 19 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A300-600
یکشنبه 17:10 آسمان IRC3851 شیراز 3, 4 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 14:00 زاگرس IZG4133 چابهار ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 13:55 ایران ایر IRA463 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A319
یکشنبه 13:00 آتا TBZ5616 تبریز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 13:15 ماهان IRM1058 کرمان 3, 4 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A300-600
یکشنبه 12:55 ماهان IRM1014 عسلویه 1, 2 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A310
یکشنبه 12:50 کاسپین CPN025 تهران 9, 10 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 737-500
یکشنبه 12:40 ایران ایر IRA3421 رامسر ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72
یکشنبه 12:30 وارش VRH5819 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ B737
یکشنبه 12:25 آسمان IRC604 نوشهر 7, 8 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 12:20 آسمان IRC3968 اردبیل 5, 6 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 11:15 ایران ایرتور IRB900 تبریز 15, 16 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 10:15 ایران ایرتور IRB998 كيش 17, 18, 19 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A300-600
یکشنبه 11:10 آسمان IRC853 زاهدان 1, 2 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A320
یکشنبه 10:00 زاگرس IZG4107 كيش 23, 24 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 08:00 ایران ایرتور IRB944 بندرعباس 15, 16 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 08:35 کاسپین CPN6958 اصفهان 1, 2 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 737-500
یکشنبه 07:00 سپهران SHI4323 عسلویه 5, 6 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ B737
یکشنبه 07:00 تابان TBN6221 تهران 23, 24 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 06:15 کاسپین CPN029 تهران 1, 2 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 06:00 ایران ایرتور IRB969 تهران 15, 16 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 05:30 آتا TBZ5699 تهران 28, 29 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83

فرودگاه مشهد / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه مشهد / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه شيراز / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
دو شنبه 22:05 سپهران SHI4303 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-600
دو شنبه 23:40 آسمان IRC3813 تبریز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
دو شنبه 21:35 قشم QSM1236 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
دو شنبه 21:30 ماهان IRM4529 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A300-600
دو شنبه 21:20 کاسپین CPN048 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ M83
دو شنبه 20:15 معراج MRJ2850 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A319
دو شنبه 20:10 ساها IRZ156 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-200
دو شنبه 19:00 کیش KIS7060 کیش ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MDC-DC-3
دو شنبه 19:00 آسمان IRC854 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
دو شنبه 19:55 ایران ایر IRA3377 کیش ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR
دو شنبه 18:20 کاسپین CPN6934 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ M83
دو شنبه 18:25 سپهران SHI4301 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-600
دو شنبه 18:20 آتا TBZ5623 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ M83
دو شنبه 18:15 آسمان IRC819 زاهدان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
دو شنبه 17:45 ایران ايرتور IRB924 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 17:30 زاگرس IZG4011 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 17:25 ایران ايرتور IRB984 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 16:30 زاگرس IZG4111 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 15:15 آسمان IRC3784 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
دو شنبه 15:15 کارون KRU2502 خارک ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
دو شنبه 13:55 آسمان IRC3819 آبادان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
دو شنبه 13:40 آسمان IRC3773 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
دو شنبه 12:45 معراج MRJ2840 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A319
دو شنبه 12:40 ایران ایر IRA3344 آبادان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR
دو شنبه 12:15 کارون KRU2579 لاوان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
دو شنبه 11:50 آسمان IRC846 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-400
دو شنبه 10:50 ماهان IRM1089 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A310
دو شنبه 10:50 ساها IRZ164 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-200
دو شنبه 10:25 آسمان IRC3769 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
دو شنبه 10:15 ایران ایر IRA259 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
دو شنبه 08:55 کاسپین CPN038 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ M83
دو شنبه 09:30 کارون KRU2671 اهواز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
دو شنبه 09:20 کاسپین CPN6918 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ M83
دو شنبه 08:20 ایران ایر IRA3389 بندرعباس ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR
دو شنبه 06:25 زاگرس IZG4077 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 05:35 ایران ایر IRA232 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
دو شنبه 00:25 آسمان IRC3779 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 21:15 ایران ایر IRA3377 کیش ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR
یکشنبه 23:10 فلای پرشیا FPI7405 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 737-300
یکشنبه 22:30 ایران ايرتور IRB984 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 21:00 آسمان IRC3821 آبادان ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 20:45 کیش KIS7060 کیش ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MDC-DC-3
یکشنبه 20:00 ساها IRZ156 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 737-200
یکشنبه 20:00 ایران ایر IRA3386 اهواز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR
یکشنبه 19:45 وارش VRH5836 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 737-300
یکشنبه 19:10 آتا TBZ5623 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ M83
یکشنبه 18:10 کاسپین CPN6908 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ M83
یکشنبه 19:00 آسمان IRC3851 مشهد ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 17:25 زاگرس IZG4011 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 16:50 ایران ایر IRA426 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A320
یکشنبه 16:30 زاگرس IZG4111 مشهد ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 15:55 ایران ایر IRA3391 بندرعباس ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR
یکشنبه 15:00 فلای پرشیا FPI7423 عسلویه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 737-300
یکشنبه 14:35 ماهان IRM4557 خارک ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 146-200
یکشنبه 14:35 آسمان IRC3905 ساری ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 12:45 معراج MRJ2840 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A319
یکشنبه 11:20 ماهان IRM4589 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 146-200
یکشنبه 08:50 آسمان IRC3769 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 09:25 قشم QSM1270 تبریز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 09:40 آسمان IRC3991 لاوان ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 10:20 قشم QSM1236 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 10:45 کیش KIS7176 عسلویه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MDC-DC-3
یکشنبه 10:45 کارون KRU2523 بهرگان ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 11:00 پويا PYA2353 لامرد ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 110 BANDEIRANTE
یکشنبه 07:40 ایران ایر IRA424 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A320
یکشنبه 08:10 کارون KRU2522 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 07:05 ماهان IRM4562 کرمان ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 146-200

فرودگاه شيراز / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
دو شنبه 22:30 ماهان IRM4528 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A300-600ST
دو شنبه 22:20 کاسپین CPN049 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ M83
دو شنبه 22:20 قشم QSM1237 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
دو شنبه 21:15 معراج MRJ2841 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A319
دو شنبه 21:10 ساها IRZ157 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-200
دو شنبه 20:30 ایران ایر IRA3376 کیش ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-200/210
دو شنبه 20:00 آسمان IRC855 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
دو شنبه 19:20 کاسپین CPN6935 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ M83
دو شنبه 19:25 سپهران SHI4300 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-600
دو شنبه 20:00 کیش KIS7061 کیش ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 19:15 آسمان IRC3812 تبریز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
دو شنبه 19:10 آتا TBZ5624 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ M83
دو شنبه 18:30 ایران ايرتور IRB925 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 18:20 زاگرس IZG4010 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 18:10 ایران ايرتور IRB985 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 17:30 زاگرس IZG4110 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 16:30 معراج MRJ2851 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A319
دو شنبه 16:15 آسمان IRC3785 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
دو شنبه 16:00 کارون KRU2670 اهواز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
دو شنبه 13:15 ایران ایر IRA3388 بندرعباس ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-200/210
دو شنبه 14:40 آسمان IRC818 زاهدان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
دو شنبه 12:50 آسمان IRC847 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-200
دو شنبه 12:45 کارون KRU2503 خارک ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
دو شنبه 11:50 ساها IRZ165 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 777-200
دو شنبه 11:50 ماهان IRM1088 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A310
دو شنبه 11:20 آسمان IRC3818 آبادان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
دو شنبه 10:55 ایران ایر IRA233 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
دو شنبه 10:15 کارون KRU2578 لاوان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
دو شنبه 10:20 کاسپین CPN6919 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ M83
دو شنبه 09:55 کاسپین CPN039 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ M83
دو شنبه 09:50 آسمان IRC3772 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
دو شنبه 08:55 ایران ایر IRA3345 آبادان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-200/210
دو شنبه 07:20 زاگرس IZG4076 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 06:15 ایران ایر IRA258 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F-28-1000
دو شنبه 06:00 سپهران SHI4302 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-600
دو شنبه 05:00 آسمان IRC3768 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 23:15 ایران ايرتور IRB985 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 21:50 ایران ایر IRA3376 کیش ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-200/210
یکشنبه 21:45 کیش KIS7061 کیش ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 21:00 ساها IRZ157 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 737-200
یکشنبه 20:45 وارش VRH5837 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 737-300
یکشنبه 20:35 آسمان IRC3778 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 19:10 کاسپین CPN6909 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ M83
یکشنبه 19:30 فلای پرشیا FPI7404 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 737-300
یکشنبه 20:00 آتا TBZ5624 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ M83
یکشنبه 20:35 ایران ایر IRA3447 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-200/210
یکشنبه 18:20 زاگرس IZG4010 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 17:35 ایران ایر IRA427 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 16:30 ایران ایر IRA3387 اهواز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-200/210
یکشنبه 17:00 آتا TBZ6614 فرودگاه امام خمینی ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A320
یکشنبه 15:35 آسمان IRC3820 آبادان ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 15:20 ماهان IRM4588 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 146-200
یکشنبه 13:45 معراج MRJ2841 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A319
یکشنبه 12:00 ماهان IRM4556 خارک ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 146-200
یکشنبه 11:45 کیش KIS7177 عسلویه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 11:45 پويا IRP2354 لامرد ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-400
یکشنبه 11:20 کارون KRU2523 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 11:05 قشم QSM1237 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 10:40 آسمان IRC3904 ساری ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 10:10 قشم QSM1271 تبریز 3 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 09:50 آسمان IRC3850 مشهد 15 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 08:40 کارون KRU2522 بهرگان 4, 4 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 08:25 ایران ایر IRA425 تهران 7, 8 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A320
یکشنبه 08:00 ماهان IRM4563 کرمان 2 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 146-200
یکشنبه 07:45 ماهان IRM4562 اهواز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 146-200
یکشنبه 07:30 فلای پرشیا FPI7422 عسلویه 11, 12 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 737-300
یکشنبه 06:00 آسمان IRC3858 جزیره سیری 17 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 05:00 آسمان IRC3768 تهران 16 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100

فرودگاه شيراز / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
یکشنبه 21:30 ایران ایر IRA664 کویت ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A320
یکشنبه 16:00 آتا TBZ6614 کویت ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A320
یکشنبه 12:00 ایران ایر IRA657 دبی ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A320

فرودگاه شيراز / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
یکشنبه 17:40 ایران ایر IRA665 کویت ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A320
یکشنبه 08:30 ایران ایر IRA656 دبی ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A320

فرودگاه تبريز / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
دو شنبه 23:00 آتا TBZ5606 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 21:00 ایران ايرتور IRB946 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 20:00 ایران ایر IRA3315 رشت ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-400
دو شنبه 19:00 آتا TBZ5604 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 16:45 ایران ايرتور IRB900 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 16:40 قشم QSM1273 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
دو شنبه 16:00 معراج MRJ2825 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A319
دو شنبه 15:30 ایران ایر IRA3445 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-400
دو شنبه 13:00 آتا TBZ5608 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 11:40 آسمان IRC3812 شیراز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
دو شنبه 11:20 معراج MRJ2873 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A319
دو شنبه 09:50 ماهان IRM4560 اصفهان/کرمان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 146-100
دو شنبه 09:05 آتا TBZ5602 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 08:45 ایران ايرتور IRB936 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 06:35 آتا TBZ5668 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 23:00 آتا TBZ5606 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 18:15 ایران ايرتور IRB946 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 19:00 آتا TBZ5604 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 15:00 کاسپین CPN6911 عسلویه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 15:00 آتا TBZ5616 مشهد ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 12:00 قشم QSM1271 شیراز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 13:30 ایران ايرتور IRB900 مشهد ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 13:45 ایران ايرتور IRB8051 بندرعباس ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 14:00 آتا TBZ5608 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 09:15 کاسپین CPN030 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 10:10 ایران ایر IRA291 اهواز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A320
یکشنبه 09:00 آتا TBZ5602 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 08:00 معراج MRJ2825 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A319
یکشنبه 06:50 قشم QSM1273 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 05:25 ایران ایر IRA447 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A320
یکشنبه 06:20 آتا TBZ5668 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82

فرودگاه تبريز / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
دو شنبه 21:45 ایران ايرتور IRB947 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 20:35 ایران ایر IRA3314 رشت ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-400
دو شنبه 20:00 آتا TBZ5605 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 17:45 ایران ايرتور IRB901 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 17:25 قشم QSM1272 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
دو شنبه 16:50 معراج MRJ2872 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
دو شنبه 16:05 ایران ایر IRA3444 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-400
دو شنبه 16:00 آتا TBZ5603 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 13:15 معراج MRJ2824 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A319
دو شنبه 12:10 آسمان IRC3813 شیراز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
دو شنبه 10:50 ماهان IRM4561 اصفهان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 146-100
دو شنبه 10:50 ماهان IRM4561 کرمان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ BAE146
دو شنبه 10:00 آتا TBZ5607 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 09:45 ایران ايرتور IRB937 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 07:35 آتا TBZ5667 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 06:00 آتا TBZ5601 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MDC-DC-9-40
یکشنبه 20:00 آتا TBZ5605 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 16:00 آتا TBZ5603 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 19:00 ایران ايرتور IRB947 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 15:50 کاسپین CPN031 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 15:00 آتا TBZ5607 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 14:45 ایران ايرتور IRB8050 بندرعباس ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MDC-DC-9-40
یکشنبه 14:30 ایران ايرتور IRB901 مشهد ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 10:55 ایران ایر IRA446 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A320
یکشنبه 12:45 قشم QSM1272 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 10:00 آتا TBZ5615 مشهد 8, 9 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 10:10 کاسپین CPN6910 عسلویه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 08:50 معراج MRJ2824 تهران 4, 5 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A319
یکشنبه 07:35 قشم QSM1270 شیراز 4, 5 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 07:20 آتا TBZ5667 تهران 8, 9 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 06:10 ایران ایر IRA290 اهواز 12, 13 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A320
یکشنبه 06:00 آتا TBZ5601 تهران 8, 9 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MDC-DC-9-40

فرودگاه تبريز / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
یکشنبه 16:30 معراج MRJ4816 استانبول ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A319
دو شنبه 21:10 ایران ایر IRA779 باکو ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-400

فرودگاه تبريز / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
یکشنبه 11:00 معراج MRJ4817 استانبول ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A319
دو شنبه 16:20 ایران ایر IRA778 باکو ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-400

فرودگاه اصفهان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
دو شنبه 23:20 ماهان IRM4531 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 146-100
دو شنبه 21:45 کارون KRU2649 آبادان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 19:50 ایران ایر IRA3336 اهواز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR
دو شنبه 19:45 قشم ایر QSM1282 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ rj100
دو شنبه 18:40 ایران ایر IRA3329 ساری ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR
دو شنبه 15:10 کاسپین CPN6958 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 16:00 ایران ایر IRA3312 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR
دو شنبه 16:00 آتا TBZ5653 كيش ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ B737
دو شنبه 16:30 ایران ایر IRA254 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A319
دو شنبه 18:15 کارون KRU2623 اهواز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ f100
دو شنبه 18:15 ایران ایر IRA347 بندرعباس ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 12:30 ایران ایر IRA391 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A319
دو شنبه 12:20 ماهان IRM4561 تبریز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 146-100
دو شنبه 11:40 ایران ایر IRA3422 رامسر ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR
دو شنبه 11:15 کیش ایر KIS7022 كيش ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD80
دو شنبه 11:00 آتا TBZ5613 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ AB3
دو شنبه 08:40 ماهان IRM4533 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 146-100
دو شنبه 10:25 زاگرس IZG4005 كيش ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD80
دو شنبه 09:00 کارون KRU2532 خارگ ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 07:20 ایران ایر IRA252 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
دو شنبه 07:10 ماهان IRM4560 کرمان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 146-100
یکشنبه 23:20 ماهان IRM4531 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 146-100
یکشنبه 22:30 کارون KRU2623 اهواز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ f100
یکشنبه 20:55 ایران ایر IRA3424 بوشهر ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR
یکشنبه 20:00 کاسپین CPN6904 مشهد ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ md83
یکشنبه 17:00 ایران ایرتور IRB8034 كيش ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 17:15 قشم ایر QSM1282 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ RJ100
یکشنبه 19:15 ایران ایرتور IRB942 مشهد ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 18:05 آسمان IRC3758 آبادان ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 16:40 ایران ایر IRA3312 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR
یکشنبه 15:30 کیش ایر KIS7139 بندرعباس ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 10:35 ماهان IRM4555 خارگ ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 146-100
یکشنبه 10:40 ماهان IRM4566 عسلویه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A300-600
یکشنبه 11:05 ایران ایر IRA3316 آبادان ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR
یکشنبه 11:15 کیش ایر KIS7022 كيش ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ md88
یکشنبه 11:25 سپهران SHI4336 عسلویه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 737-100
یکشنبه 12:30 ایران ایر IRA3334 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR
یکشنبه 15:15 قشم ایر QSM1261 قشم ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ RJ100
یکشنبه 10:15 آسمان IRC3992 سیری ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 737
یکشنبه 10:25 زاگرس IZG4005 كيش ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD80
یکشنبه 09:50 کاسپین CPN6958 مشهد ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD.88
یکشنبه 07:40 ایران ایر IRA3310 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR
یکشنبه 08:30 آتا TBZ5613 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ AB3

فرودگاه اصفهان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
یکشنبه 20:15 ایران ایرتور IRB943 مشهد ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 20:50 کاسپین CPN6905 مشهد ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 22:15 کارون KRU2622 اهواز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 20:30 قشم ایر QSM1283 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ rj100
دو شنبه 20:25 ایران ایر IRA3313 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR
دو شنبه 19:15 ایران ایر IRA3328 ساری ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR
دو شنبه 19:00 کارون KRU2648 آبادان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 18:55 ایران ایر IRA346 بندرعباس ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 17:15 ایران ایر IRA390 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A319
دو شنبه 17:00 آتا TBZ5614 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ B737
دو شنبه 16:35 ایران ایر IRA3337 اهواز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR
یکشنبه 21:30 ایران ایر IRA3313 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR
یکشنبه 23:00 کارون KRU2622 اهواز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 05:30 ماهان IRM4530 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 146-200
دو شنبه 08:05 ایران ایر IRA253 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
دو شنبه 08:10 ماهان IRM4560 تبریز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 146-100
دو شنبه 09:30 ماهان IRM4532 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ BAE146
دو شنبه 09:30 کارون KRU2533 خارگ ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 11:10 زاگرس IZG4004 كيش ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
دو شنبه 12:00 آتا TBZ5654 كيش ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ B737
دو شنبه 12:15 کیش ایر KIS7023 كيش ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 12:15 ایران ایر IRA3423 رامسر ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR
دو شنبه 13:15 ایران ایر IRA255 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A319
دو شنبه 13:20 ماهان IRM4561 کرمان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 146-100
دو شنبه 16:00 کاسپین CPN6959 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD.88
یکشنبه 18:35 آسمان IRC3759 آبادان ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ f100
یکشنبه 18:00 قشم ایر QSM1283 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ RJ100
یکشنبه 18:00 ایران ایرتور IRB8035 كيش ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 16:15 کیش ایر KIS7138 بندرعباس ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 16:00 قشم ایر QSM1260 قشم ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ RJ100
یکشنبه 10:45 آسمان IRC3993 سیری ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 737-800
یکشنبه 11:05 ماهان IRM4554 خارگ ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A300-600
یکشنبه 17:15 ایران ایر IRA3425 بوشهر ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR
یکشنبه 13:05 ایران ایر IRA3335 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR
یکشنبه 12:25 سپهران SHI4337 عسلویه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 737-200
یکشنبه 11:40 ماهان IRM4567 عسلویه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A300-600
یکشنبه 12:15 کیش ایر KIS7023 كيش ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 11:10 زاگرس IZG4004 كيش ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A320
یکشنبه 11:40 ایران ایر IRA3317 آبادان ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
یکشنبه 10:40 کاسپین CPN6959 مشهد ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD.88
یکشنبه 05:30 ماهان IRM4530 تهران 1 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 146-200
یکشنبه 09:20 آتا TBZ5614 تهران 1 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ B737
یکشنبه 08:15 ایران ایر IRA3311 تهران 12 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR

فرودگاه اصفهان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
دو شنبه 17:00 ایران ایر IRA666 کویت ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ AB6
یکشنبه 17:00 ایران ایر IRA666 کویت ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ AB6
یکشنبه 11:30 عراقی IAW171 نجف ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ CRJ200

فرودگاه اصفهان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
یکشنبه 12:30 عراقی IAW172 نجف ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ CRJ200
یکشنبه 13:00 ایران ایر IRA667 کویت ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ AB6
دو شنبه 08:05 ایران ایر IRA667 کویت ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A321
یکشنبه 11:50 آتا TBZ6613 کویت ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A320

فرودگاه بوشهر / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
دو شنبه 21:00 قشم ایر QSM1218 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
دو شنبه 21:30 وارش VRH5872 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 06:55 آسمان IRC3914 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
دو شنبه 10:00 کارون IRG2548 خارک ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR
یکشنبه 21:30 وارش VRH5872 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 21:10 قشم ایر QSM1218 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 19:15 ايرتور IRB970 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 18:45 ایران ایر IRA3425 اصفهان ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR
یکشنبه 08:40 ایران ایر IRA407 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 07:55 ماهان IRM4559 خارک ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 07:00 آسمان IRC3914 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100

فرودگاه بوشهر / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
یکشنبه 22:30 وارش VRH5873 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 07:25 آسمان IRC3915 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
دو شنبه 10:30 کارون IRG2549 خارک ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR
دو شنبه 21:45 قشم ایر QSM1219 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
دو شنبه 22:30 وارش VRH5873 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 22:10 قشم ایر QSM1219 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 20:00 ايرتور IRB971 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 07:30 آسمان IRC3915 تهران 1, 2 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 08:25 ماهان IRM4558 خارک ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 09:25 ایران ایر IRA406 تهران 3, 4 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 19:20 ایران ایر IRA3424 اصفهان ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR

فرودگاه بوشهر / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه بوشهر / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه کرمان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
دو شنبه 23:00 ماهان IRM1058 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A-310-300
دو شنبه 20:00 ماهان IRM1055 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A-310-300
دو شنبه 17:26 زاگرس IZG4043 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MDC-DC-9-40
دو شنبه 14:30 ماهان IRM4561 تبریز/اصفهان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 146-300
دو شنبه 09:50 ماهان IRM1051 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A-310-300
دو شنبه 06:35 تابان TBN6285 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MDC-DC-8-61
دو شنبه 01:20 ماهان IRM1053 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A-310-300
یکشنبه 20:00 ماهان IRM1055 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A-310-300
یکشنبه 19:30 ماهان IRM4595 کیش ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 146-300
یکشنبه 17:25 زاگرس IZG4043 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MDC-DC-9-40
یکشنبه 09:00 ماهان IRM4563 شیراز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 146-300
یکشنبه 14:40 ماهان IRM1058 مشهد ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A-310-300
یکشنبه 09:50 ماهان IRM1051 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A-310-300
یکشنبه 06:20 تابان TBN6285 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MDC-DC-8-61

فرودگاه کرمان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
دو شنبه 21:00 ماهان IRM1052 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A500
دو شنبه 10:50 ماهان IRM1054 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A-310-300
دو شنبه 19:00 ماهان IRM1059 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A500
دو شنبه 18:25 زاگرس IZG4042 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A319
دو شنبه 07:40 تابان TBN6286 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MDC-DC-9-40
دو شنبه 06:00 ماهان IRM4560 اصفهان/تبریز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ BAE146
دو شنبه 05:30 ماهان IRM1050 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A-310-300
یکشنبه 21:00 ماهان IRM1052 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A500
یکشنبه 18:25 زاگرس IZG4042 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A319
یکشنبه 16:00 ماهان IRM4594 کیش ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 146-300
یکشنبه 10:50 ماهان IRM1059 مشهد ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A500
یکشنبه 15:40 ماهان IRM1054 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A-310-300
یکشنبه 07:20 تابان TBN6286 تهران 1, 2, 5 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MDC-DC-9-40
یکشنبه 06:00 ماهان IRM4562 شیراز 1, 2 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 146-300
یکشنبه 05:30 ماهان IRM1050 تهران 1, 2, 5 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A-310-300

فرودگاه کرمان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه کرمان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه ساري / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
یکشنبه 12:20 آسمان IRC3904 شیراز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 16:00 آتا TBZ5637 مشهد ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MDC-DC-3
یکشنبه 14:25 کاسپین CPN6906 عسلویه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MDC-DC-3

فرودگاه ساري / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
یکشنبه 17:00 آتا TBZ5638 مشهد ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MDC-DC-3
یکشنبه 15:25 کاسپین CPN6907 عسلویه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MDC-DC-3
یکشنبه 12:50 آسمان IRC3905 شیراز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100

فرودگاه ساري / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه ساري / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه يزد / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
دو شنبه 20:35 ایران ایر IRA3365 بندرعباس ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
دو شنبه 20:25 کارون KRU2608 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 19:15 آسمان IRC618 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 17:00 کاسپین CPN6950 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 16:40 آسمان IRC3724 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 13:05 ایران ایر IRA483 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ AB3
دو شنبه 09:40 ایران ایر IRA3426 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
دو شنبه 08:20 ایران ایر IRA292 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ AB3
دو شنبه 07:25 آسمان IRC862 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 06:55 آتا TBZ5625 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 22:00 ایران ایر IRA298 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
یکشنبه 17:25 کیش ایر KIS7085 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 20:15 آسمان IRC618 مشهد ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 06:25 کاسپین CPN6950 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 15:25 آسمان IRC3724 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 11:45 ایران ایر IRA294 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A319
یکشنبه 09:45 کاسپین CPN6952 مشهد ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83

فرودگاه يزد / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
دو شنبه 21:10 ایران ایر IRA3427 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
دو شنبه 21:00 کارون KRU2609 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 20:10 آسمان IRC619 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 18:00 کاسپین CPN6951 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 17:40 آسمان IRC3725 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 13:50 ایران ایر IRA293 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ AB3
دو شنبه 10:15 ایران ایر IRA3364 بندرعباس ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
دو شنبه 09:05 ایران ایر IRA482 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ AB3
دو شنبه 08:00 آتا TBZ5626 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 08:15 آسمان IRC863 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 22:45 ایران ایر IRA299 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A319
یکشنبه 18:25 کیش ایر KIS7084 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 21:15 آسمان IRC3725 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 16:25 آسمان IRC619 مشهد ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 12:30 ایران ایر IRA295 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A319
یکشنبه 10:40 کاسپین CPN6953 مشهد ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 07:20 کاسپین CPN6951 تهران 2 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83

فرودگاه يزد / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه يزد / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه کرمانشاه / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
دو شنبه 21:10 آسمان IRC626 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 20:40 ایران ایر IRA3411 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR
یکشنبه 21:50 آسمان IRC626 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ B737-400
دو شنبه 05:50 ایران ایر IRA3409 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-400
دو شنبه 10:30 قشم QSM1291 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
دو شنبه 21:05 ایران ایر IRA289 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
یکشنبه 14:45 قشم QSM1291 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 14:45 کاسپین CPN6932 عسلویه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 10:05 کاسپین CPN032 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 09:30 آتا TBZ5710 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 05:50 ایران ایر IRA3409 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR

فرودگاه کرمانشاه / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
دو شنبه 06:25 ایران ایر IRA3408 تهران 1, 2 ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-400
دو شنبه 11:15 قشم QSM1290 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
دو شنبه 21:45 آسمان IRC627 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
دو شنبه 21:50 ایران ایر IRa288 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
یکشنبه 10:30 آتا TBZ5711 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 06:25 ایران ایر IRA3408 تهران 1, 2 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR
یکشنبه 22:45 آسمان IRC627 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ B737-400
یکشنبه 15:40 کاسپین CPN033 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 21:15 ایران ایر IRA3410 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR
یکشنبه 15:30 قشم QSM1290 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 10:55 کاسپین CPN6933 عسلویه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82

فرودگاه کرمانشاه / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه کرمانشاه / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه رشت / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
یکشنبه 21:35 ایران ایر IRA303 بندرعباس ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A320
یکشنبه 09:00 کیش KIS7136 کیش ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 11:00 آسمان IRC646 بندرعباس ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A320
یکشنبه 11:45 ایران ایر IRA3331 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
یکشنبه 13:25 ایران ایر IRA3478 اهواز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
یکشنبه 17:00 آسمان IRC844 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 14:55 ایران ایر IRA245 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500

فرودگاه رشت / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
یکشنبه 14:00 ایران ایر IRA3479 اهواز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
یکشنبه 15:40 ایران ایر IRA302 بندرعباس ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A320
یکشنبه 17:30 آسمان IRC845 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 22:20 ایران ایر IRA244 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A320
یکشنبه 12:30 ایران ایر IRA3330 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
یکشنبه 11:45 آسمان IRC647 بندرعباس ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A320
یکشنبه 09:45 کیش KIS7137 کیش ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100

فرودگاه رشت / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه رشت / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه زاهدان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
دو شنبه 21:50 آسمان IRC638 گرگان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
دو شنبه 20:50 زاگرس IZG4049 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 16:40 آسمان IRC818 شیراز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
دو شنبه 12:35 آسمان IRC853 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
دو شنبه 09:15 ایران ايرتور IRB974 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 07:50 آسمان IRC850 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
یکشنبه 20:50 زاگرس IZG4049 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 12:35 آسمان IRC853 مشهد ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A320
یکشنبه 12:30 ایران ایر IRA383 چابهار ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 09:05 ایران ايرتور IRB974 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 09:05 ایران ایر IRA382 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 07:50 آسمان IRC850 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A320

فرودگاه زاهدان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
دو شنبه 22:20 آسمان IRC819 شیراز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
دو شنبه 21:40 زاگرس IZG4048 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 10:00 ایران ايرتور IRB975 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 13:35 آسمان IRC851 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
دو شنبه 17:10 آسمان IRC639 گرگان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
دو شنبه 08:50 آسمان IRC852 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
یکشنبه 21:40 زاگرس IZG4048 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 13:35 آسمان IRC851 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A320
یکشنبه 08:50 آسمان IRC852 مشهد 6 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A320
یکشنبه 13:10 ایران ایر IRA383 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 09:50 ایران ایر IRA382 چابهار 2 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 09:45 ایران ايرتور IRB975 تهران 3 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82

فرودگاه زاهدان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه زاهدان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه گرگان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
دو شنبه 19:05 آسمان IRC639 زاهدان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 06:15 قشم ایر QSM1294 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 18:15 آسمان IRC632 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 20:15 ایران ایر IRA3339 مشهد ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR
یکشنبه 16:00 ایران ایر IRA3358 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR
یکشنبه 12:00 قشم ایر QSM1294 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100

فرودگاه گرگان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
دو شنبه 20:10 آسمان IRC638 زاهدان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
دو شنبه 19:00 آسمان IRC633 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 07:00 قشم ایر QSM1295 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 20:50 ایران ایر IRA3359 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR
یکشنبه 16:35 ایران ایر IRA3338 مشهد ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR
یکشنبه 12:45 قشم ایر QSM1295 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100

فرودگاه گرگان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه گرگان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه بندرعباس / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
دو شنبه 23:15 ایران ایر IRA3352 کیش ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
دو شنبه 21:20 کاسپین CPN6960 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 21:00 ماهان IRM4593 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A-310-300
دو شنبه 20:40 وارش VRH5814 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-300
دو شنبه 20:25 ایران ایر IRA346 اصفهان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
دو شنبه 20:00 کیش KIS7089 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 19:20 زاگرس IZG4039 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 18:30 ايرتور IRB909 رشت ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 15:10 ایران ایر IRA3396 جزیره ابوموسی ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
دو شنبه 16:50 سپهران SHI4343 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-500
دو شنبه 15:55 ایران ایر IRA256 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A321
دو شنبه 14:40 ایران ایر IRA3388 شیراز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
دو شنبه 12:30 ايرتور IRB912 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 11:50 ایران ایر IRA3364 یزد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
دو شنبه 10:45 سپهران SHI4332 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-600
دو شنبه 10:15 ايرتور IRB944 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 07:30 ماهان IRM1095 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A-310-300
دو شنبه 00:35 ایران ایر IRA3360 کیش ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
یکشنبه 21:00 آتا TBZ5689 ساری ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 21:00 ماهان IRM4593 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A-310-300
یکشنبه 20:40 وارش VRH5814 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 737-300
یکشنبه 19:25 قشم QSM1297 آبادان ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 19:00 ايرتور IRB912 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 18:30 کارون KRU2631 اهواز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 18:10 ایران ایر IRA302 رشت ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A320
یکشنبه 17:45 کیش KIS7138 اصفهان ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 13:45 آسمان IRC647 رشت ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 15:25 آتا TBZ5681 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 17:15 ايرتور IRB8050 تبریز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 13:15 کیش KIS7062 کیش ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 13:05 ایران ایر IRA3396 جزیره ابوموسی ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
یکشنبه 10:15 ايرتور IRB944 مشهد ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 11:00 سپهران SHI4332 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 737-600
یکشنبه 08:10 آسمان IRC644 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 09:45 ایران ایر IRA3457 چابهار ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
یکشنبه 07:30 ماهان IRM1095 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A-310-300
یکشنبه 06:45 زاگرس IZG4059 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A320

فرودگاه بندرعباس / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
دو شنبه 12:25 ایران ایر IRA3397 جزیره ابوموسی ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
دو شنبه 13:30 ايرتور IRB908 رشت ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 16:35 ایران ایر IRA347 اصفهان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
دو شنبه 22:20 کاسپین CPN6961 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 22:10 ماهان IRM4592 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A-310-300
دو شنبه 17:40 سپهران SHI4333 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-500
دو شنبه 18:55 ایران ایر IRA3365 یزد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
دو شنبه 19:30 ايرتور IRB913 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 20:15 زاگرس IZG4038 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 21:00 کیش KIS7088 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 21:05 ایران ایر IRA257 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A321
دو شنبه 21:45 وارش VRH5815 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-500
دو شنبه 11:50 سپهران SHI4342 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-500
دو شنبه 17:00 ایران ایر IRA3353 کیش ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
دو شنبه 11:15 ايرتور IRB945 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 09:30 ماهان IRM1094 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A-310-300
دو شنبه 07:00 ایران ایر IRA3389 شیراز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
یکشنبه 21:45 وارش VRH5815 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 737-500
یکشنبه 22:10 ماهان IRM4592 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A-310-300
یکشنبه 20:10 قشم QSM1296 آبادان ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 19:45 ايرتور IRB913 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 19:15 کارون KRU2630 اهواز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 18:30 ایران ایر IRA3353 کیش ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
یکشنبه 18:55 ایران ایر IRA303 رشت ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A320
یکشنبه 14:35 ایران ایر IRA3391 شیراز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
یکشنبه 16:30 آتا TBZ5682 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 16:30 آتا TBZ5690 ساری ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 18:00 ايرتور IRB945 مشهد ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 18:30 کیش KIS7063 کیش ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 14:30 آسمان IRC645 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 14:00 کیش KIS7139 اصفهان ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 12:00 سپهران SHI4333 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 737-500
یکشنبه 11:15 ايرتور IRB8051 تبریز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MDC-DC-9-82
یکشنبه 10:20 ایران ایر IRA3397 جزیره ابوموسی ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
یکشنبه 09:30 ماهان IRM1094 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A-310-300
یکشنبه 08:50 آسمان IRC646 رشت 2, 3 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 07:45 زاگرس IZG4058 تهران 10, 11 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A320
یکشنبه 06:20 ایران ایر IRA3456 چابهار 10 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500

فرودگاه بندرعباس / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه بندرعباس / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه همدان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه همدان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه همدان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه همدان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه اردبيل / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
دو شنبه 19:45 آسمان IRC3962 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
دو شنبه 16:15 ایران ایر IRA3403 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
یکشنبه 18:10 آسمان IRC3962 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
دو شنبه 10:20 ایران ایر IRA3401 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
یکشنبه 10:45 آسمان IRC3710 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 11:45 ایران ایر IRA495 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-200/300/320
یکشنبه 16:20 ایران ایر IRA3403 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
یکشنبه 14:05 آسمان IRC3968 مشهد ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100

فرودگاه اردبيل / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
دو شنبه 20:30 آسمان IRC3963 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
دو شنبه 16:50 ایران ایر IRA3402 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
یکشنبه 12:30 ایران ایر IRA494 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-200/300/320
یکشنبه 14:45 آسمان IRC3969 مشهد ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 16:55 ایران ایر IRA3402 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
یکشنبه 19:00 آسمان IRC3963 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
دو شنبه 10:55 ایران ایر IRA3400 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
یکشنبه 11:45 آسمان IRC3711 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100

فرودگاه اردبيل / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه اردبيل / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه ايلام / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
یکشنبه 12:40 آسمان IRC840 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 14:30 ماهان IRM4572 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ RJ85
دو شنبه 07:25 ایران ایر IRA3351 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
دو شنبه 14:55 آسمان IRC3844 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
دو شنبه 14:30 ماهان IRM4572 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 146-200
دو شنبه 06:55 آسمان IRC840 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 07:20 ایران ایر IRA3351 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
یکشنبه 06:30 زاگرس IZG4055 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82

فرودگاه ايلام / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
دو شنبه 15:15 ماهان IRM4573 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 146-200
دو شنبه 08:00 ایران ایر IRA3350 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
دو شنبه 07:35 آسمان IRC841 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 15:15 ماهان IRM4573 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ RJ85
دو شنبه 15:25 آسمان IRC3845 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 13:10 آسمان IRC841 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 08:00 ایران ایر IRA3350 تهران 4 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
یکشنبه 07:30 زاگرس IZG4054 تهران 1, 2 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82

فرودگاه ايلام / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه ايلام / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه اروميه / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
یکشنبه 23:50 آتا TBZ5677 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ B737-400
یکشنبه 07:25 ایران ایر IRA273 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-200/210
یکشنبه 20:50 ایران ایر IRA279 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-200/210
یکشنبه 19:50 آسمان IRC858 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ B737-400

فرودگاه اروميه / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
یکشنبه 21:30 ایران ایر IRA278 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-200/210
یکشنبه 06:30 آتا TBZ5678 تهران 5, 6 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ B737-400
یکشنبه 08:05 ایران ایر IRA272 تهران 1, 2 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ B737-400
یکشنبه 20:50 آسمان IRC859 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ B737-400

فرودگاه اروميه / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه اروميه / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه بيرجند / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
یکشنبه 21:30 ایران ایر IRA213 مشهد ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 14:00 ایران ايرتور IRB8074 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 18:10 ایران ایر IRA212 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100

فرودگاه بيرجند / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
یکشنبه 15:00 ایران ايرتور IRB8075 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 18:50 ایران ایر IRA212 مشهد ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 22:10 ایران ایر IRA213 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100

فرودگاه بيرجند / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه بيرجند / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه اهواز / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
دو شنبه 23:00 کارون KRU2622 اصفهان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
دو شنبه 22:45 ایران ایرتور IRB954 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 22:00 ایران ایر IRA419 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ f100
دو شنبه 21:30 ماهان IRM1060 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A300-600
دو شنبه 21:15 ایران ایرتور IRB988 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 19:55 سپهران SHI4348 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 19:45 کارون KRU2546 خارگ ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
دو شنبه 19:00 تابان TBN6245 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 18:30 آسمان IRC3975 ساری ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ f100
دو شنبه 17:25 وارش VRH5852 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ B737
دو شنبه 17:05 کارون KRU2606 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ f100
دو شنبه 17:00 کارون KRU2550 خارگ ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F50
دو شنبه 17:00 کارون KRU2670 شیراز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ f100
دو شنبه 07:15 ایران ایرتور IRB956 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 09:00 ایران ایرتور IRB952 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 12:25 آسمان IRC837 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
دو شنبه 13:35 آسمان IRC832 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737
دو شنبه 06:10 ماهان IRM4586 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A-310-300
دو شنبه 06:40 آسمان IRC830 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
دو شنبه 06:00 قشم ایر QSM1210 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 23:55 کارون KRU2622 اصفهان ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 22:30 کارون KRU2615 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ FOKER100
یکشنبه 20:45 ماهان IRM4524 خارگ ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ BAE146
یکشنبه 20:25 آتا TBZ5635 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 20:45 کارون KRU2630 بندرعباس ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 19:00 تابان TBN6245 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 18:35 کارون KRU4021 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 18:00 ایران ایر IRA3387 شیراز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-400
یکشنبه 17:25 ماهان IRM1060 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MDC-DC-9-50
یکشنبه 17:15 ماهان IRM4564 عسلویه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ BAE146
یکشنبه 17:00 کارون KRU2618 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 07:45 ایران ایرتور IRB956 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 08:45 کارون KRU2620 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 06:30 وارش VRH5852 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ B737
یکشنبه 07:45 ایران ایر IRA290 تبریز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 06:25 زاگرس IZG4017 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 06:15 ماهان IRM4586 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A-310-300
یکشنبه 06:00 قشم ایر QSM1210 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100

فرودگاه اهواز / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
دو شنبه 22:40 ماهان IRM1061 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A-310-300
دو شنبه 22:15 ایران ایرتور IRB989 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 20:55 سپهران SHI4349 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 20:30 کارون KRU2623 اصفهان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
دو شنبه 22:45 ایران ایر IRA418 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
دو شنبه 23:45 ایران ایرتور IRB955 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 20:00 تابان TBN6246 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 19:30 آسمان IRC833 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737
دو شنبه 18:35 ایران ایر IRA3336 اصفهان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72
دو شنبه 18:25 وارش VRH5853 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ B737
دو شنبه 18:00 ایران ایر IRA3337 اصفهان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-400
دو شنبه 17:45 کارون KRU2607 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
دو شنبه 17:45 کارون KRU2547 خارگ ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
دو شنبه 14:35 آسمان IRC3974 ساری ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
دو شنبه 13:25 آسمان IRC831 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737
دو شنبه 10:00 ایران ایرتور IRB953 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
دو شنبه 08:50 کارون KRU2551 خارگ ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F-27-500
دو شنبه 08:30 کارون KRU2671 شیراز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 08:15 ایران ایرتور IRB957 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 07:40 آسمان IRC836 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
دو شنبه 07:20 ماهان IRM4587 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A-310-300
دو شنبه 06:45 قشم ایر QSM1211 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 21:30 کارون KRU2623 اصفهان ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 21:30 ماهان IRM1061 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MDC-DC-3
یکشنبه 21:20 آتا TBZ5636 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 20:00 تابان TBN6246 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 19:30 کارون KRU2615 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 19:25 زاگرس IZG4020 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 18:35 ایران ایر IRA3386 شیراز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
یکشنبه 08:30 ایران ایر IRA291 تبریز 7 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 08:40 ایران ایر IRA310 تهران 8 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 18:15 ماهان IRM4565 عسلویه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ BAE146
یکشنبه 17:45 کارون KRU2619 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 17:00 کارون KRU2631 بندرعباس ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 08:45 ایران ایرتور IRB957 تهران 6 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 18:15 ماهان IRM4525 خارگ ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ BAE146
یکشنبه 07:30 وارش VRH5853 تهران 2 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ B737
یکشنبه 07:25 زاگرس IZG4016 تهران 3 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 737
یکشنبه 06:45 قشم ایر QSM1211 تهران 4 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 07:20 ماهان IRM4587 تهران 5 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ A-310-300
یکشنبه 05:45 کارون KRU2621 تهران 5, 11 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100

فرودگاه اهواز / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه اهواز / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه سنندج / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
دو شنبه 10:00 قشم QSM 1293 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
دو شنبه 07:00 آسمان IRC 838 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 100

فرودگاه سنندج / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
دو شنبه 10:45 قشم QSM 1292 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
دو شنبه 07:40 آسمان IRC 839 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 100

فرودگاه سنندج / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه سنندج / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه شهرکرد / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه شهرکرد / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه شهرکرد / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه شهرکرد / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه آبادان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
دو شنبه 11:10 آسمان IRC860 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 11:30 آسمان IRC3818 شیراز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 18:15 ایران ایرتور IRB914 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 20:00 کارون KRU2648 اصفهان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 21:50 ایران ایر IRA357 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A319
دو شنبه 10:40 ایران ایر IRA3345 شیراز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72
دو شنبه 07:00 ایران ایر IRA265 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A319
یکشنبه 22:00 ایران ایرتور IRB976 مشهد ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 23:55 آسمان IRC3759 اصفهان ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 100
یکشنبه 21:55 قشم ایر QSM1296 بندرعباس ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 21:05 آسمان IRC3820 شیراز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 20:45 آسمان IRC860 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 19:00 آتا TBZ5665 مشهد ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 17:15 قشم ایر QSM1216 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 13:15 ایران ایر IRA3317 اصفهان ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72
یکشنبه 09:05 ایران ایر IRA3355 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72
یکشنبه 09:25 کیش ایر KIS7105 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82

فرودگاه آبادان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
یکشنبه 09:40 ایران ایر IRA3316 اصفهان 1 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72
یکشنبه 10:25 کیش ایر KIS7104 تهران 2 ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
یکشنبه 13:50 ایران ایر IRA3354 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72
یکشنبه 18:00 قشم ایر QSM1297 بندرعباس ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 20:00 آتا TBZ5666 مشهد ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD83
یکشنبه 21:15 آسمان IRC861 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 21:35 آسمان IRC3758 اصفهان ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 22:40 قشم ایر QSM1217 تهران ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ F100
یکشنبه 23:15 ایران ایرتور IRB977 مشهد ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 00:25 آسمان IRC3821 شیراز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 07:50 ایران ایر IRA356 مشهد ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A319
دو شنبه 11:15 ایران ایر IRA3344 شیراز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72
دو شنبه 11:40 آسمان IRC861 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 12:00 آسمان IRC3819 شیراز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
دو شنبه 19:00 ایران ایرتور IRB915 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
دو شنبه 20:45 کارون KRU2649 اصفهان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
دو شنبه 22:35 ایران ایر IRA264 تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ A319

فرودگاه آبادان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه آبادان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه زنجان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه زنجان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه زنجان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه زنجان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

یرای مشاهده هر یک از برنامه های زمانی زیر، روی آن کلیک کنید.

اطلاعات پروازهای روزانه ی شرکت های هواپیمایی مختلف را به صورت آنلاین به همراه زمان تخمینی و واقعی پرواز مشاهده نمایید:

اطلاعات پروازهای روزانه ی شرکت های هواپیمایی مختلف را به صورت آنلاین به همراه وضعیت هوای مبدا پرواز مشاهده نمایید: