مشاور با اطلاع از روش‌هاى سازمان‌دهى به جلسه مشاوره، به راحتى قادر خواهد بود با اطمينان‌خاطر و موفقيت بيشترى جلسه مشاوره را آغاز کند.

گفتگو دربارهٔ اهداف مشاوره

مراجعان به‌منظور دريافت کمک براى حل مشکلات متعددى به مشاور مراجعه مى‌کنند. عده‌اى مى‌خواهند تصميم‌گيرى مناسب و درست را بياموزند، برخى با مشکلاتى در اشتغال مواجه هستند، گروهى در مدرسه مسائل و مشکلاتى دارند، تعدادى مشکلات خانوادگى دارند، و بالاخره بعضى درصددند روابط خود را با ديگران بهبود بخشند و عادات نامناسب خود را تغيير دهند. مشاور و مراجع در آغاز جلسه پس از بررسى مشکلات، هدف يا اهدافى را براى جلسه مشاوره تعيين مى‌کنند و سپس به کارشان ادامه مى‌دهند.

گفتگو دربارهٔ نقش‌هاى مشاور و مراجع

يکى ديگر از روش‌هاى سازمان دادن به جلسه مشاوره، بحث دربارۀ نقش‌هائى است که مراجع و مشاور در جلسه مشاوره بر عهده دارند. مراجع بايد بداند که مشاور براى او و به‌جاى او تصميم نمى‌گيرد، بلکه تصميم‌گيرى در موارد گوناگون به اظهار نظر و همکارى نزديک مراجع و مشاور نيازمند است و مراجع با کمک مشاور تصميم منطقى و معقولى اتخاذ مى‌کند. مراجع هم‌چنين بايد بداند که لازمه يک جلسه مشاورهٔ مفيد و مؤثر آن است که مشاور را به‌طور صحيح و درست از افکار و احساساتش آگاه سازد و به مشاور اعتماد کند. زيرا مشاور در صورتى خواهد توانست مراجع را کمک کند که او را بشناسد و از مشکلش مطلع شود.

گفتگو دربارهٔ موقعيت مشاوره

مشاور بايد مراجع را با صراحت از مقررات جلسه مشاوره ‌آگاه کند. مراجع بايد بداند که شرکت در جلسه مشاوره اجبارى نيست و هر زمان که بخواهد مى‌تواند آنرا خاتمه دهد. مراجع بايد مطلع شود آنچه که در جلسات مشاوره مطرح مى‌شود کاملاً محرمانه نگهداشته‌ مى‌شود و مشاور آنها را با هيچ‌کس در ميان نخواهد گذاشت.


هم‌چنين مراجع بايد مدت زمان هر جلسه مشاوره را بداند. بحث دربارهٔ موارد فوق، به جلسه مشاوره سازمان مى‌دهد.

تنظيم پاسخ‌ها

ارائه پاسخ‌هاى منظم و سنجيده از طرف مشاور و مراجع در جلسه مشاوره، يکى ديگر از روش‌هائى است که به جلسه مشاوره سازمان مى‌دهد و نيل به اهداف را تسهيل مى‌کند. در سازمان دادن به جلسه مشاوره در تمام موارد فوق، مشاور بايد به پاسخ‌هاى مراجع توجه کامل کند تا کاربرد نادرست روش‌ها باعث ناراحتى و نگرانى مراجع نشود. مشاور در سازمان دادن به جلسه مشاوره نبايد مراجع را براى اتخاذ تصميم تحت‌ فشار قرار دهد، به هيچ‌وجه دربارهٔ مراجع عجولانه قضاوت نکند، محيطى فراهم آورد که مراجع بتواند عقايد خود را آزادانه مطرح سازد، به حرف‌هاى مراجع با دقت کامل گوش فرا دهد، در پاسخ‌گوئى به مراجع سن و شرايط او را منظور کند، چنانچه موضوع جالبى ضمن بحث پيش مى‌آيد آن را ادامه دهد، به انگيزه‌ها و نيازهاى مراجع توجه کند، و مراجع را تشويق به طرح سؤال کند و خودش مستقيماً و به‌زودى به پرسش‌ها پاسخ ندهد.