هر چند عوامل مختلف و بسيارى از قبيل زمينه‌هاى ژنتيکي، آب و هوا، ورزش و رعايت مسائل بهداشتى در تأمين و حفظ تندرستى انسان مؤثر است، ولى بى‌شک تغذيه مناسب و متنوعى که از شرايط اعتدال برخوردار باشد، مى‌تواند يکى از اساسى‌ترين پايه‌هاى سلامتى را به‌خود اختصاص دهد.


موضوع تغذيه در کودکان و سنين بالندگى علاوه بر نقش سلامت‌ساز و حيات‌بخش خود، از جهات ديگرى نيز مثل بهبود جريان رشد، پيشگيرى از بروز عفونت‌ها مى‌تواند مؤثر و دخيل باشد. از اين‌رو هميشه تغذيه مناسب و دور از اسراف در ايجاد و استقرار سلامت کودکان به‌عنوان يکى از محورهاى مهم بهداشتى مورد عنايت بوده و تأثير و تأثر رشد و تندرستى کودک را به ميزان زيادى مى‌توان به اين امر مربوط دانست. به‌نحوى که رشد را به‌عنوان يک علامت ظاهرى و مشخص بايد نشان‌دهنده ارتباط متقابل بين تغذيه، عامل ژنتيک و محيط‌‌ زيست دانست چرا که تغذيه در اين رابطه چون پُلى بين بار ژنتيکى و محيط فردي، مى‌تواند پتانسيل رشد را به حداکثر ممکن افزايش دهد. در اين فصل پس از ذکر مطالبى در مورد تقسيم‌بندى مواد غذائي، به بررسى خصوصيات، ويژگى‌ها و نقش مواد مغذى در بدن پرداخته و مسائل چندى را در خصوص نقش تغذيه در رشد و يادگيري، مشکلات تغذيه‌اى دانش‌آموزان و بهداشت بوفه مدارس، بيان خواهيم نمود.