از ساختمان‌هاى مدارس بايد به‌عنوان سرمايه‌هاى ملى و ميراث فرهنگي، خوب نگهدارى کرد و در صورت نياز، با تعمير و مرمت آنها، عمر مفيد ساختمان‌ها را افزايش داده و از امکانات موجود، حداکثر بهره‌ورى را به‌عمل آورد. در ميان ساختمان‌هاى عمومي، مدارس از جايگاه ويژه و حساسى برخوردار هستند زيرا از يک‌سو متعلق به تمام مردم به‌ويژه نسل جوان و آينده‌ساز کشور مى‌باشند و از سوى ديگر مکان مقدس فراگيرى علم و دانش و پايگاه رشد و تعالى جامعه هستند. مدارس در بافت شهرى همچون سلول زنده به حيات خود ادامه مى‌دهند و بر چگونگى شکل‌گيرى معمارى منطقه تأثير مى‌گذارند. در مدارس، کودکان و نوجوانان امروز و فردا به فراگيرى و تعالى مى‌پردازند و به‌دليل شرايط سنى و رواني، حساسيت کمترى نسبت به حفظ اموال و اشياء مدرسه دارند و حتى در بعضى از موارد، آسيب‌هاى ناخواسته‌اى را به تجهيزات و امکانات مدرسه وارد مى‌آورند. در نتيجه تعمير و نگهدارى مدارس از اولويت و حساسيت بيشترى برخوردار است و کليه عوامل و افراد ذى‌ربط بايد بر اساس مسئوليت ملى و وظيفه شرعى براى بهره‌ورى و حفظ و نگهدارى ساختمان‌ها و تجهيزات مدارس اقدام نمايند.