عمليات تعمير و نگهدارى مدارس عمدتاً با اهداف زير انجام مى‌گيرد:


- افزايش عمر مفيد ساختمان:

استفاده نامناسب از ساختمان و آسيب‌ديدگى آن موجب استهلاک و فرسودگى زودرس ساختمان مى‌شود و عمر مفيد آن را کاهش مى‌دهد. حفاظت و مرمت ساختمان به‌منظور افزايش عمر و طولانى‌کردن زمان بهره‌بردارى از آن صورت مى‌پذيرد.


- ايجاد آرامش و کاربرى مطلوب:

بهره‌بردارى از ساختمان به مرور باعث فرسودگى آن شده و آسايش و آرامش استفاده‌کنندگان را خدشه‌دار مى‌سازد لذا انجام مرمت و تعمير، آرامش مجدد را به آنان باز مى‌گرداند. هم‌چنين با تغيير شرايط در طول زمان، تغيير و اصلاح ساختمان ضرورت پيدا مى‌کند تا در سايه تعميرات و مناسب‌سازى آن، امکان بهره‌بردارى مطلوب‌تر از ساختمان به‌دست ‌آيد.


- جلوگيرى از نابودى سرمايه‌ها:

در ساختمان‌هاى عمومي، به‌ويژه مدارس، فرسودگى ساختمان و عدم محافظت و نگهدارى مطلوب آن موجب از بين رفتن ساختمان مى‌شود که به‌منزله نابودى سرمايه‌ها مى‌باشد. بنابراين تعمير و نگهدارى مدارس با انگيزه جلوگيرى از نابودى اعتبارات، مصالح به‌کار رفته در ساختمان، نيروى‌انسانى به‌کار گرفته شده در ساخت و ساز مدرسه، صورت مى‌پذيرد.