(کارنامه تطبيق دانش‌آموزان دوره ۶ ساله و ۴ ساله آموزش متوسطه با دروس (دوره سه ساله متوسطه به شيوه سالى - واحدي)


کارنامه / کارنامه‌هاى قبولى پايه / پايه‌هاى .........رشته .............دوره متوسطه ۶ ساله / ۴ ساله آموزش متوسطه


آقاى / خانم .........فرزند........... داراى شناسنامه .......... صادره از ............ متولد ........... براساس مفاد شيوه‌نامه شماره ..............مورخ ............... مورد بررسى قرار گرفت اين کارنامه / کارنامه‌ها معادل با قبولى کليه دروس سال/ سال‌هاى اول و دوم رشته رياضى فيزيک دوره سه ساله متوسطه شيوه سالى - واحدى شناخته شد لذا به ترتيب تعداد ۳۱ و ۳۲ واحد درسى جمعاً به تعداد ۶۳ واحد درسى رشته مربوط در شيوه سالى - واحدى مطابق جدول ذيل به‌عنوان قبولى از وى پذيرفته مى‌شود.


رديف
عناوين دروس
پذيرفته شده
سال اول شيوه
سالى - واحدى
نمره (٭) تعداد واحد رديف
عناوين دروس
پذيرفته شده
سال دوم رشته
رياضى فيزيک شيوه
سالى - واحدى
نمره (٭) تعداد واحد
۱ تعليمات دينى و قرآن (۱) ٭ ۲+۲ ۱ تعليمات دينى و قرآن (۲) ٭ ۱+۲
۲ زبان فارسى (۱) ٭ ۲ ۲ زبان فارسى (۲) ٭ ۲
۳ ادبيات فارسى (۱) ٭ ۲ ۳ ادبيات فارسى (۲) ٭ ۲
۴ عربى (۱) ٭ ۲ ۴ عربى (۲) ٭ ۲
۵ زبان خارجى (۱) ٭ ۳ ۵ زبان خارجى (۲) ٭ ۲
۶ فيزيک (۱) و آزمايشگاه ٭ ۲/۵ ۶ فيزيک (۲) و آزمايشگاه ٭ ۳
۷ شيمى (۱) و آزمايشگاه ٭ ۲/۵ ۷ شيمى (۲) و آزمايشگاه ٭ ۳
۸ رياضى (۱) ٭ ۴ ۸ رياضى (۲) ٭ ۴
۹ مطالعات اجتماعى ٭ ۳ ۹ هندسه (۱) ٭ ۲
۱۰ علوم ‌زيستى و بهداشت ٭ ۲ ۱۰ آمار و مدل‌سازى ٭ ۲
۱۱ تربيت‌بدنى (۱) ٭ ۱ ۱۱ جغرافى عمومى و استان ٭ ۳
۱۲ دروس انتخابى (پرورشي) ٭ ۱ ۱۲ تربيت‌بدنى (۲) ٭ ۱
۱۳
دروس انتخابى
(جبرانى يا تکميلي)
٭ ۱ ۱۳ آمادگى دفاعى ٭ ۲
۱۴ ساير دروس انتخابى ٭ ۱ ۱۴ درس انتخابى (پرورشي) ٭ ۱
جمع واحدهاى پذيرفته شده ۳۱ جمع واحدهاى پذيرفته شده ۳۲
جمع کل واحدهاى پذيرفته شده: ۶۳


نام و نام خانوادگى تطبيق کننده                سمت:                          تاريخ تطبيق:
                                امضاء
    نام و نام‌خانوادگى رئيس اداره آموزش و پرورش
                                امضاء