جدول عناوين دروس شاخه نظرى که دانش‌آموزان بندهاى ۳-۱ و ۳-۲ و ۲-۴ بايد در امتحان نهائى آن دروس شرکت کنند.


رديف عنوان رشته عناوين دروس
۱ ادبيات و علوم انسانى
عربى (۳) ويژه علوم‌انسانى - تاريخ ايران و جهان (۲) -
ادبيات فارسى تخصصى - آرايه‌هاى ادبي
۲ علوم‌تجربي
شيمى (۳) و آزمايشگاه - زمين‌شناسى -
زيست‌شناسى (۲) و آزمايشگاه
۳ رياضى - فيزيک
حسابان - جبر و احتمال - فيزيک (۳) و آزمايشگاه -
شيمى (۳) و آزمايشگاه