الگوى تدريس چهارچوب ويژه‌اى است که عناصر مهم تدريس در درون آن قابل مطالعه است و شناخت و آگاهى از عناصر و عوامل مذکور مى‌تواند معلم را در اتخاذ روش‌هاى مناسب تدريس کمک کند.