در بررسى ويژگى‌هاى الگوى حل مسأله - همچون الگوى پيش سازمان‌دهنده - چهار عنصر اصلى تدريس، کنش و واکنش معلم، روابط ميان‌گروهى و شرايط و منابع را تحليل مى‌کنيم.

منابع و موقعيت

در اين الگو، معلم يگانه منبع اطلاعات نيست و کتاب درسى نيز يگانه وسيله آموزشى به حساب نمى‌آيد. نيروهاى انسانى ديگر، کتابخانه، آزمايشگاه، فيلم، موزه و محيط واقعى زندگي، همه و همه مى‌توانند منبع دريافت اطلاعات باشند. محيط آموزشى نيز منحصر به محيط مدرسه نيست. در همه جا و همهٔ مکان‌ها ممکن است آموزش صورت بگيرد. کوه، جامعه، کارخانه و جنگل، همه مکان کسب اطلاعات و محيط آموزشى به حساب مى‌آيند. فعاليت‌هاى آموزشى در خارج از کلاس درس انجام مى‌شود.