وقتى سخن از تجزيه‌وتحليل داده‌ها به ميان مى‌آيد، اين تصور حاصل مى‌شود که منظور تجزيه‌وتحليل داده‌ها تنها به شيوۀ آمارى است، در صورتى‌ که چنين نيست و اين شيوه فقط يکى از طرق مهم تجزيه‌وتحليل است که براى تحقيقات و داده‌هايى بکار مى‌رود که جنبهٔ آمارى داشته باشد. تحقيقات فراوانى وجود دارد که فاقد جنبهٔ آمارى است و عمدتاً متکى به اسناد و مدارک و شهود و ادراک و تحليل عقلانى است. اينگونه تحقيقات نيز از فرآيند کامل تحقيق علمى تبعيت مى‌کند و داراى مرحله تجزيه‌وتحليل است؛ بنابراين چون تحليل داده‌هاى کيفى را نمى‌توان با روش کمّى و آمارى انجام داد، بايد از روش‌هاى مناسب کيفى استفاده نمود. متأسفانه دربارهٔ تجزيه‌وتحليل‌هاى غيرآمارى و کيفى کمتر کار شده و کمتر مطلب نوشته شده است و به همين دليل کمتر به ذهن مى‌آيند؛ از اين‌رو، در اکثر کتب روش تحقيق هرجا صحبت از تجزيه‌وتحليل داده مى‌شود، منظور تجزيه و تحليل کمّى و آمارى است. بدين‌لحاظ، در اينجا دو روش تجزيه‌وتحليل کيفى و کمّى مورد بررسى و تبيين قرار مى‌گيرد.